Gestió d’espais

Antecedents

En l’actualitat, els campus de la UPV compten amb un total de 694.621 m² construïts en 110 edificis, que allotgen a més de 35.000 persones en els seus tres campus. Des de l’1 de juny de 2021 el Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus arreplega sol·licituds d’espais de tota mena (aules, despatxos, laboratoris, infraestructures d’investigació). Les reunions amb responsables de centres, departaments i estructures d’investigació suggereixen una gestió d’espais coordinada des del vicerectorat.

No existeix en data d’avui cap normativa genèrica que regule l’ús dels espais de la UPV ni la seua disponibilitat. 

Informe 1 [Setembre 2022]

El Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus és responsable de la gestió dels espais dels campus i a aquest efecte necessita conèixer en profunditat la situació actual.

Les instal·lacions del campus comprenen espais exteriors (espai i equipament urbà) i espais interiors. Aquests últims atenen diferents modalitats, segons la seua naturalesa, la seua reglamentació aplicable i la seua gestió:

  1. espais docents (aules en totes les seues modalitats);
  2. despatxos i espais de treball genèrics;
  3. infraestructures d’investigació específiques.

El present informe aborda una primera anàlisi dels espais dedicats als despatxos i espais genèrics de treball. L’objectiu és posar a la disposició de la comunitat UPV les dades disponibles per a promoure una reflexió que conduïsca a una solució consensuada sobre l’ús eficient dels espais. 

Les dades arreplegades en aquest informe provenen de dues fonts d’informació:

  • A – Bases de dades de la UPV: ASIC + Servei d’Infraestructures (https://openmaps.upv.es/)
  • B – Dades sol·licitades als usuaris: Directors de departaments, centres i estructures d’investigació: S’han realitzat dues iteracions de sol·licitud d’informació al desembre de 2021 i al juliol de 2022

Nota: Es detecten incongruències en les dades per la falta d’unicitat en la categorització dels espais. Igualment algunes dades contenen errors i omissions. 

Contingut de l’informe

Conclusions

  • Són necessàries més iteracions de sol·licitud de dades amb els responsables dels departaments i les estructures d’investigació.
  • Les dades han de categoritzar-se per a poder fer compatibles diferents bases de dades (ús permanent, ús temporal, despatxos de càrrecs…)
  • Han d’aconseguir-se criteris generals d’organització d’espais (per exemple, els despatxos de càrrecs s’adscriuen a l’administració del departament/institut).
  • És necessària la col·laboració entre diferents serveis de la UPV per a l’anàlisi de dades. (Probablement també serà necessària assistència professional externa) 

Informe 2 [Novembre 2023]

El segon informe ha sigut elaborat per les dades confirmades pels directors de departaments i centres/instituts d’investigació. A més, s’ha cursat visita a tots els despatxos del campus de Vera, entre març i setembre de 2023.

(en curs)

Avanç de dades d’ocupació:

Visor d’espais amb assignació d’ocupants

Clic sobre la imatge per a accedir a UPV Openmaps