- -
UPV
 
La transparència lingüística en l’activitat universitària
Manual de criteris gestió del multilingüisme La transparència lingüística La transparència lingüística en l’activitat universitària  ...

Pel que fa a la transparència lingüística en les activitats universitàries, la comunitat universitària ha de conèixer en quina llengua es realitzaran, ja des del moment en què es fan públiques. Les activitats universitàries que es tracten en aquest manual i que estan subjectes a la transparència lingüística són totes les que es desenvolupen a la UPV, excepte l’activitat docent en les titulacions oficials, que té una regulació pròpia. La formació permanent, la formació del professorat, les activitats formatives que organitzen entitats de la UPV, les conferències, les jornades, els congressos, els actes culturals i lúdics, etc., són activitats universitàries subjectes al principi de transparència lingüística.


Aquesta transparència permet que qualsevol persona interessada en una activitat universitària dispose d’una informació fonamental sobre aquesta, juntament amb la informació sobre el programa, la metodologia, el professorat, els formadors, els conferenciants, etc. I totes aquestes informacions se li ofereixen abans de l’inici de l’activitat.
La persona que actua com a formador o formadora en una activitat, la persona que dóna la conferència, la persona encarregada de moderar o presentar un acte, etc., han de poder mantenir l’opció lingüística anunciada sense que aquesta es qüestione sota cap concepte.


Per a informar les persones interessades sobre l’ús de les llengües vehiculars en què es duen a terme les diferents activitats, això és, les llengües que s’utilitzen durant el desenvolupament d’aquestes, podem fer servir fórmules ben senzilles, com ara «idioma en què s’imparteix: anglès», o «llengua en què s’imparteix: valencià». Fins i tot, de vegades es pot donar el cas que hi haja diversos intervinents en l’activitat, curs, acte, conferència, etc., i que cadascú d’ells faça servir una llengua. En aquests supòsits, podem utilitzar fórmules com “llengües en què s’imparteix: valencià i castellà”, o “idiomes en què s’imparteix: castellà i anglès”.


Cal remarcar que la informació sobre la llengua vehicular de l’activitat, el curs, l’acte, la conferència, etc., es refereix a la llengua que fa servir la persona encarregada de formar, conduir l’activitat, moderar el debat, presentar l’acte, etc. No afecta, però, la llengua dels assistents, que poden fer servir lliurement la llengua oficial que preferisquen, fet que està emparat en els drets lingüístics reconeguts en l’Estatut d’Autonomia, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, els Estatuts de la UPV, etc.
En una comunitat com la UPV, el seguiment del principi de transparència lingüística ajuda a evitar conflictes derivats de la falta d’informació sobre la llengua en què s’imparteix qualsevol activitat. El coneixement sobre la llengua vehicular en què es realitza una activitat (un curs de formació, una conferència, un espectacle, etc.) pot ser important perquè un membre de la comunitat educativa decidisca o no participar-hi.


Per tal que aquest principi de transparència es complisca i siga efectiu, la UPV ha d’establir els mecanismes oportuns per a conèixer si hi ha cap incompliment i canalitzar les incidències que hi puguen sorgir.


EMAS upv