- -
UPV
 
Introducció

Segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa, el multilingüisme és la coexistència de més d’una llengua en una societat determinada, i el plurilingüisme és el coneixement de diferents llengües per part de cada individu. És a dir, el multilingüisme es pot considerar un fet social i el plurilingüisme un fet individual. El multilingüisme forma part de la realitat de la societat del segle XXI i, per tant, també de la UPV. Per això, la nostra institució ha de posar a l’abast de tothom les eines per a facilitar aquest procés.

A més, convé no oblidar que lligada a aquests conceptes hi ha la noció de transparència lingüística, un principi completament necessari per a garantir la seguretat lingüística a qualsevol institució i, consegüentment, també a la UPV.

Aquest manual pretén oferir a la comunitat universitària informació, models, guies i exemples que ajuden a la gestió del multilingüisme i que permeten aplicar el principi de transparència lingüística, tot sense oblidar la premissa bàsica que el valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, que és cooficial i que necessita un respecte i una protecció especials per tal d’assolir una situació d’ús social equivalent a la del castellà. Així, el valencià ha d’ocupar un lloc preeminent en les activitats de la UPV. I per això, la documentació interna de caràcter administratiu i de gestió, i totes les comunicacions institucionals internes i la documentació que s’hi acompanye, han d’anar redactats com a mínim en valencià. De fet, aquesta és la praxi de bona part de les institucions i d’altres universitats públiques valencianes, que redacten almenys en valencià la normativa legal i els documents que en depenen. Quan s’opte per documents multilingües (bilingües, trilingües), el valencià ha d’aparèixer en primer lloc.

En aquest manual, per tant, trobareu, d’una banda, les pautes i els exemples necessaris per a posar en pràctica la transparència lingüística. D’altra banda, s’ofereixen les pautes lingüístiques i formals per a redactar missatges de correu electrònic i tot un seguit de documents vehiculats a través d’aquest mitjà. També hi trobareu informació sobre programari informàtic i microwebs, i finalment pautes sobre la comunicació oral i senyalística a la UPV.


EMAS upv