- -
UPV
 
La carta

1. Definició
La carta és un document interpersonal per a comunicar temes de contingut general. No està relacionada amb la tramitació de cap procediment administratiu.
Atès que la carta permet tractar qualsevol tema i adreçar-se tant a una persona com a un organisme o una institució, té una estructura molt flexible i variable. Un dels aspectes més evidents d’aquesta flexibilitat el veiem en les fórmules de salutació i comiat i en el to de formalitat de la carta, ja que els hem d’adaptar al tipus de relació que hi ha entre els interlocutors.

2. Estructura
Perquè la carta administrativa complisca els criteris de rigor, claredat i concisió en la redacció, hem de seguir una estructura lògica, que es basa en tres divisions: entrada (capçalera, identificació del destinatari i salutació), cos i tancament (comiat, signatura, datació i informació addicional).

Per a informació més detallada, podeu consultar les pàgines 54-60 del Manual de documents i llenguatge administratiu.

3. Criteris lingüístics
Les cartes redactades com a càrrecs de la UPV han d’anar, preferentment, en valencià, tot i que tenint en compte que la carta s’adreça a un destinatari concret i que no és cap document administratiu, l’emissor és qui decideix en quina llengua la redacta.
Tot seguit teniu un exemple en què s’han fet servir les dues llengües oficials amb els textos seguits.

4. La carta i el correu electrònic
Pel que fa a la relació que té amb el correu electrònic, es pot dir que aquest darrer n’és la versió tecnològica.

 


EMAS upv