- -
UPV
 
Programari informàtic

Com a principi general, es procurarà disposar de programari informàtic que puga sostenir versions, com a mínim, en tres llengües. Es posarà a disposició de qualsevol membre de la comunitat universitària la versió en valencià de tot el programari que s’haja d’instal·lar en el seu ordinador. Si no existeix versió en valencià d’algun programa en concret, se li oferirà en la llengua o en les llengües en què estiga disponible.


Per tant, s’estableixen les orientacions següents:

  1. Tots els ordinadors propietat de la UPV, tant els equips de les aules d’informàtica, com els de les aules d’ús públic, aules de docència, biblioteques, ordinadors d’ús del PDI i PAS, han de tenir disponible, en la mesura del possible, la versió en valencià a disposició de l’usuari.
  2. Els programes instal·lats en els ordinadors de la UPV han de poder generar documents amb les característiques ortogràfiques del valencià, el castellà i l’anglès, sempre que existisquen les aplicacions necessàries.
  3. Totes les aplicacions de desenvolupament de programes d’informació i gestió, de docència i administratius, han de poder sostenir versions, com a mínim i sempre que siga possible, en valencià i en castellà.
  4. En els requisits per a adquisició d’aplicacions que adquirisca o encarregue la UPV a proveïdors externs ha d’haver una clàusula, sempre que siga possible, que indique que l’aplicació ha de tenir una interfície multilingüe i que la part pública, si existeix, ha de ser trilingüe com a mínim.

EMAS upv