- -
UPV
 
Definició

La doble oficialitat lingüística a la Comunitat Valenciana i, per tant, a la UPV, d’una banda; i, d’altra banda, la cada vegada més habitual presència d’altres llengües en el dia a dia de la vida universitària (sobretot de l’anglès), és a dir, la realitat del multilingüisme, són aspectes que fan que siga necessari establir uns criteris d’ús de les llengües a la UPV, per tal que totes les activitats que s’hi facen es guien pel principi de transparència lingüística.

 

La transparència lingüística, concepte clau en la gestió del multilingüisme, consisteix a fer pública, abans del començament d’una activitat, la informació sobre quina serà la llengua que utilitzaran les persones que la despleguen o la condueixen.

 

Podem descriure dos àmbits fonamentals d’aplicació en la vida universitària:

 

  • La transparència lingüística en la docència consisteix a fer pública, quan comença la matrícula en les titulacions oficials, la informació sobre quina serà la llengua que el professorat utilitzarà a l’aula en cada assignatura. Aquesta informació sobre la llengua de docència és vinculant per a la universitat, per al professorat i per als estudiants. I aquesta vinculació suposa una garantia de permanència de l’opció lingüística anunciada, ja que no es pot canviar ni pot ser motiu de negociació per les parts (el grup o classe, el professor o altres instàncies universitàries). La universitat i el professor són els responsables de la planificació docent i, per tant, de l’establiment de la llengua de docència. Els estudiants accepten aquesta part de la planificació en el moment de la matrícula, igual que accepten la resta d’elements que formen part de cada assignatura (sistema d’avaluació, programació...).

 

  • La transparència lingüística en l’activitat universitària fa referència al manteniment de la llengua en què, segons s’ha fet públic, s’impartirà una conferència, un curs de formació permanent, un curs de formació per al PAS o qualsevol altre tipus d’activitat universitària.

 

Per tant, segons el principi de transparència lingüística, la UPV ha de garantir que les activitats que s’hi duen a terme ho fan en la llengua en què, prèviament, han sigut anunciades. Així, la llengua vehicular d’una activitat no pot ser objecte de negociació ni es pot modificar, ja que una conseqüència directa d’aquest principi és que la llengua en què s’imparteix cada activitat és una informació pública que s’ha de conèixer amb antelació, i l’incompliment generaria inseguretat lingüística en els membres de la comunitat universitària.


EMAS upv