- -
UPV
 
El correu electrònic com a comunicació d'una informació
Manual de criteris gestió del multilingüisme El correu electrònic El correu electrònic com a comunicació d'una informació  ...

El correu electrònic és l'eina de comunicació electrònica a través de la qual redactem, enviem i rebem missatges. En l'àmbit universitari es fa servir per a comunicar informació de caràcter general i divers a la comunitat universitària o a una part d'aquesta, i per a comunicar-se els membres de la universitat sobre continguts diversos.


Per a utilitzar-lo d'una manera eficaç, funcional i adequada a la situació comunicativa cal tenir present des de quina posició s'escriu (com a individu, en representació d'una àrea, escola, servei, etc.), és a dir, qui n'és l'emissor, qui n'és el destinatari (una persona, una institució, la comunitat universitària o una part), quin és el missatge i quina finalitat té (informar, comunicar...), i de quina manera es vol expressar el missatge (vegeu el punt 3.2 sobre l'estructura i els elements que té).


De més a més, cal tenir en compte en quina llengua es transmet la informació. El valencià necessita un respecte i una protecció especials per tal d'assolir una situació d'ús social equivalent a la del castellà. Tenint present això, els missatges adreçats a la comunitat universitària o a grups de persones d'aquesta comunitat han d'estar escrits com a mínim en valencià.


Tanmateix, si es considera convenient fer servir altres llengües (el castellà, com a cooficial que és, o l'anglès com a llengua de treball i de comunicació internacional), cal utilitzar una solució adequada per a aconseguir l'eficàcia comunicativa, tenint en compte l'especificitat del mitjà -el correu electrònic-  i els criteris de redacció i d'estil que cal aplicar-hi (vegeu el punt 3.3 sobre el disseny lingüístic).


EMAS upv