- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
4.2 LUEV: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià (2a part)
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 4.2 LUEV: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià (2a part)  ...

TÍTOL II: Del valencià a l’ensenyament


CAPÍTOL I: De l’aplicació del valencià a l’ensenyament


Article 18


1. La incorporació del valencià a l’ensenyament és obligatòria en tots els nivells educatius. Als territoris castellanoparlants que es relacionen al Títol Cinqué, la incorporació esmentada s’hi farà de forma progressiva, atenent a la situació sociolingüística particular, de la manera que reglamentàriament siga determinada.


Article 20


L’Administració prendrà les mesures que calguen per a impedir la discriminació dels alumnes per raó de la llengua que els siga habitual.


Article 23


1. Atesa la cooficialitat del valencià i del castellà, els professors han de conéixer les dues llengües.


2. Els professors que quan entre en vigor aquesta Llei no tinguen un coneixement suficient del valencià seran capacitats progressivament mitjançant una política de voluntarietat, gradualitat i promoció professional.


3. El Consell de la Generalitat Valenciana haurà de procurar que en els Plans d’Estudis de les Universitats i Centres de Formació del Professorat s’incloga el valencià com a assignatura, i de manera especial en aquests últims centres de manera que tots els professors, al final de la seua formació, tinguen un coneixement del valencià en els nivells oral i escrit en igualtat amb el que posseesquen del castellà. I tot això sense perjudici del que estableix la legislació general sobre la matèria.


4. La reglamentació reguladora de l’accés del professorat als Centres Públics i Privats establirà el sistema perquè tots els professors de nou ingrés posseesquen les condicions fixades al número u d’aquest article.Llei d'ús i ensenyament del valencià: text complet

EMAS upv