- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Resultats de les proves

Els resultats es publicaran en aquest enllaç:

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_spnl_not.vernota

 

PROVES DE GENER DE 2021

Publicació dels resultats

El dia 15 de gener de 2021, la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

El dia 21 de gener de 2021, la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

A partir del 23 de febrer es publicaran les notes provisionals del conjunt de les proves.

Revisió de la prova

D’acord amb el punt 11 de la convocatòria marc de les proves de gener de 2021, a partir de la publicació dels resultats globals s’obrin els terminis per a poder iniciar dos procediments: el procediment de revisió de la prova i el procediment de reclamació.

Es pot sol·licitar una revisió de la prova en el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la comunicació dels resultats provisionals de la nota global.  Aquesta revisió es pot sol·licitar a través d’aquests formularis:

Sol·licitud de revisió de la prova - Campus de València

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=720100

Revisió de la prova - Campus de Gandia

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=725148

Revisió de la prova - Campus d'Alcoi

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=725157

 

En el termini dels 3 dies hàbils següents es comunicarà el procediment de revisió. En el procediment de revisió l’examinand té dret a veure el seu examen, però no té dret a una segona correcció.

Per a iniciar el procediment de reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la reclamació de la qualificació de la seua prova des de l’endemà de la recepció de la comunicació o de la publicació de resultats provisionals de la nota global fins al dia 9 de març de 2021. La reclamació s’ha de presentar per registre d’entrada de la universitat. En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, en cas contrari no es prendrà en consideració.

Les sol·licituds de revisió i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

Teniu més informació en la convocatòria marc de les proves de gener de 2021 de la Cieacova: https://cieacova.com/convocatories-dexamens/

 

Certificats

Tindreu disponible el certificat en el Portal de formació, en l'apartat Currículum: https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/registro/identif.jsp?idioma=ca& 

 

El certificat està signat electrònicament, i es pot consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV.

La còpia impresa d’aquest certificat està identificada amb un codi segur de verificació que es pot contrastar a https://sede.upv.es/eVerificador.

Aquest codi segur de verificació permet comprovar la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015. 


EMAS upv