- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
1. Estatuts UPV

Capítol I

Article 3. Responsabilitat social corporativa
La Universitat Politècnica de València és una institució pública al servei de la societat i convençuda de la
importància de la responsabilitat social corporativa. En conseqüència, es compromet a:
b) Potenciar l'ús del valencià en l'ensenyament i en l'administració.

Article 4. Llengües oficials
1. Les llengües oficials de la Universitat Politècnica de València són les de la Comunitat Autònoma Valenciana.
2. La Universitat establirà per als membres de la comunitat universitària processos d'acollida que afavorisquen el coneixement suficient de les llengües oficials.

Article 121. Drets dels estudiants
2. Són drets dels estudiants els reconeguts per la legislació vigent i, en particular, els següents:
b) Elegir lliurement grup, professor i llengua oficial en què s'impartisquen els estudis, a partir de les
possibilitats oferides per la programació docent i les disponibilitats de l'estructura responsable de títol.

Estatuts UPV: text complet

EMAS upv