- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
12. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 12. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic  ...

TÍTOL III Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics


Capítol VI. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.


Article 54. Principis de conducta.  1. Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori.


 


TÍTOL IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei


 CAPÍTOL I: Accés a l’ocupació pública i adquisició de la relació de servei


 Article 56. Requisits generals.  1. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials.


 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic: text complet.


EMAS upv