- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Noves denominacions dels nivells de llengua

El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) és un document promogut pel Consell d'Europa i elaborat per experts en matèria d'ensenyament-aprenentatge de llengües, el qual té com a objectiu proporcionar unes bases comunes per als cursos, els programes i les qualificacions.

El MECR estableix sis nivells comuns de referència per a descriure la competència comunicativa i ajudar a mesurar-la. Les institucions europees que es dediquen a la formació lingüística es regexien per aquests nivells comuns, que són els següents:

Nivell A1 (Llindar)
Nivell A2 (Bàsic)
Nivell B1 (Elemental)
Nivell B2 (Intermedi)
Nivell C1 (Suficiència)
Nivell C2 (Superior)

Taula de convergència dels nivells de coneixements de valencià
amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües

Denominació actual (MECR)

 

Equival a (denominació antiga)

A Usuari bàsic

A1    ---

=

---

A2   Nivell Bàsic

=

Grau de Coneixements Orals de Valencià

B Usuari independent

B1   Nivell Elemental

=

Grau Elemental de Coneixements de Valencià

B2   Nivell Intermedi

=

---

C Usuari competent

C1   Nivell Suficiència

=

Grau Mitjà de Coneixements de Valencià

C2  Nivell Superior

=

Grau Superior de Coneixements de Valencià

 

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià
Telf: 963 879 008
A/E:  cav-vera@upvnet.upv.es


EMAS upv