- -
UPV
 
Doctorat industrial

La Menció Doctorat Industrial
S'entén per doctorat industrial la tesi desenvolupada en el si d'una empresa (empresa del sector privat o del sector públic o administració pública) en qualsevol àrea de coneixement, desenvolupant un projecte recerca industrial o de desenvolupament experimental. Pretén fomentar la investigació en el teixit empresarial i la participació de la indústria en els programes de doctorat, incentivar la transferència de coneixement entre la universitat i el seu entorn, i impulsar la inserció laboral dels joves investigadors.

El RD 99/2011 que regula els ensenyaments de doctorat estable que s'atorgarà la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública.
 2. El doctorand haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa o administració pública en la qual es presti el servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. En el cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand, s'ha de subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts. En aquest conveni s'han d'indicar les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública, així com el procediment de selecció del doctorand.
 4. El doctorand tindrà un tutor de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

Admissió i matrícula
L'estudiant procedirà a sol·licitar l'admissió al programa de doctorat seguint el procediment habitual de preinscripció de la UPV.

A continuació completarà el següent formulari i l'enviarà a int_doc@upv.es juntament amb la següent documentació:

 • Evidències de la contractació de l'estudiant
 • Memòria del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental, on es faja referència a la menció doctorat industrial.Ha d'estar signada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat corresponent.
 • CV del supervisor (o director de la tesi) a l'empresa
 • Conveni de col·laboració entre l'empresa i UPV (si es requereix)
 • Carta de compromís de l'empresa


Aquesta documentació serà revisada per l'Escola de Doctorat.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat estudiarà aquesta sol·licitud d'admissió i la resoldrà segons els criteris del Programa, tenint en compte la viabilitat del projecte de recerca presentat.

Un cop formalitzada l'admissió, l'estudiant completarà la seva matricula en el programa de doctorat de la UPV.

Supervisió i Direcció de la Tesi
S'haurà identificar un supervisor del projecte d'investigació a l'empresa. Aquest supervisor podrà ser al seu torn director de la tesi si compleix amb els requisits necessaris (qualsevol Doctor espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presti els seus serveis). La Comissió Acadèmica del programa estudiarà el currículum del supervisor en l'empresa i decidirà sobre la seva idoneïtat com a director de la tesi.

En el cas que el supervisor en l'empresa actuï finalment com a Director es requerirà un tutor o un co-director de la UPV. Quan el supervisor en l'empresa no actuï com a director de la tesi es requerirà un director de la UPV.

Necessitat de conveni entre l'empresa i UPV
En el cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa / Administració en la qual presti servei el doctorand (amb un director o codirector de la UPV), s'ha de subscriure un conveni de col·laboració entre les parts. En aquest conveni s'han d'indicar les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública, així com el procediment de selecció del doctorand (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat ). El conveni estarà en vigor durant tot el desenvolupament de la tesi.

Quan la direcció de la tesi recaigui únicament sobre un doctor (és) de l'empresa, no es requerirà conveni de col·laboració, i el tutor de la UPV serà responsable de garantir l'adequació del treball desenvolupat en la tesi doctoral i la formació del doctorand a els requisits establerts en el Programa de Doctorat.

Desenvolupament de la tesi
L'estudiant, sota la supervisió del seu director o directora de tesi, portarà a terme les activitats incloses en la memòria del projecte d'investigació, ajustant-se a les condicions fixades en el conveni de col·laboració, en cas d'existir, requerint la validació de la seva feina pel director o directora de tesi i pel tutor. A més, l'estudiant haurà de completar tots els processos i requisits acadèmics establerts a la memòria de verificació del programa de doctorat per completar la seva tesi.

Si no ho fet en el procés d'admissió i matrícula, el doctorand pot sol·licitar que la seva tesi opti a la menció Doctorat Industrial com a molt tard en el moment de sol·licitar l'aprovació del seu Pla de Recerca (abans de finalitzar el primer any des de la seva matrícula ), havent d'aportar en un sol arxiu pdf la següent documentació:

 • Evidències de la contractació de l'estudiant
 • Memòria del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental
 • CV del supervisor (o director de la tesi) a l'empresa
 • Conveni de col·laboració entre l'empresa i UPV (si es requereix)
 • Carta de compromís de l'empresa


Finançament
El contracte del doctorand podrá rebre finançament total o parcial per concurrencia a les diferents convocatòries.

Convocatòries

Ajudes per a contractes per a la formació d'investigadors en empreses (Doctorats Industrials)-2021-Agencia Estatal de Investigación

Subvencions per a la formació de doctors y doctores en empreses valencianes (FDEGENT) – 2019 Generalitat Valenciana

Ajudes de l' Agència Valenciana de la Innovació-Innodocto – 2022 Generalitat Valenciana


EMAS upv