Àrea de Qualitat i Acreditació dels Títols

La millora contínua i la cerca de l’excel·lència en els diferents àmbits de la Universitat ha sigut, i ha de continuar sent, un dels principis fonamentals de la UPV.

La missió principal de la Direcció d’Àrea de Qualitat i Acreditació és vetlar per la qualitat dels títols i facilitar la gestió dels processos associats als responsables acadèmics a través de la integració i l’anàlisi de la informació, així com vehicular l’obtenció d’acreditacions nacionals i internacionals, i també promoure l’assegurament de la qualitat dels processos a nivell intern, i la seua alineació amb les necessitats externes.

L’Àrea de Qualitat i Acreditació és el nexe d’unió amb les agències d’assegurament de la qualitat tant en l’àmbit de les titulacions com dels programes institucionals que donen suport a la qualitat del sistema universitari.

Subàrees de Qualitat

L’àrea de qualitat es dividix en dos parts: el *ACA i el SECA.

Àrea de Qualitat i Acreditació dels Títols

La Universitat Politècnica de València és una institució pública, dinàmica i innovadora, dedicada a la investigació i a la docència que, al mateix temps que manté forts vincles amb l’entorn social en el qual desenvolupa les seues activitats, opta per una decidida presència a l’estranger.
La nostra vocació de servici respon a un objectiu i compromís amb la societat. Proporcionem als nostres alumnes els coneixements adequats per a aconseguir la seua inserció com a titulats en el camp professional que trien, i els oferim un model d’educació integral que els aporta coneixements tecnològics, així com formació humanística i cultural.

Llegir més

Servici d’Avaluació, Qualitat i Acreditació

El Servici d’Avaluació, Qualitat i Acreditació (SECA) és l’encarregat de:

-Proporcionar assessorament i assistència tècnica a l’equip rectoral i les entitats que este assenyale en matèria d’avaluació, planificació i qualitat.

-Coordinar, donar suport tècnic, promocionar la formació i aportar les ferramentes necessàries a les accions institucionals que es realitzen en matèria de qualitat.
I tot això a fi de proporcionar informació per a la presa de decisions i impulsar la millora de la qualitat en la UPV.

Llegir més