Funcions

Entre les seves funcions hi ha la de gestionar l’oferta de títols oficials de Grau i Màster Universitari a través de la supervisió dels processos d’elaboració, aprovació i verificació de nous títols i plans d’estudi així com la coordinació i la supervisió dels processos relacionats amb els sistemes de garantia interna de la qualitat, l’avaluació i l’acreditació dels títols oficials de grau i màster universitari.