- -
UPV
 
Procediment acadèmic a seguir per a estades de mobilitat de doctorat
Escola de Doctorat Internacionalització Estades de recerca - Mobilitat Procediment acadèmic a seguir per a estades de mobilitat de doctorat  ...

El procediment acadèmic té dues fases que ha de completar l’estudiant, una a priori i una altra a posteriori.

A.- Passos a seguir abans de l’estada

Una vegada s’ha decidit on, quan i amb qui es durà a terme l’estada predoctoral, l’estudiant ha de sol·licitar l’autorització acadèmica per a l’estada predoctoral.

  1. A través de la plataforma de Gestió de tesi: Activitats formatives :: Sol·licitud d’estada de recerca.
  2. Cal adjuntar una prova d’acceptació de la institució de destinació (pot ser una carta, un missatge electrònic, etc.) i una proposta de pla de treball a desenvolupar durant l'estada (descarrega la plantilla de pla de treball) .
  3. Cal fer constar que es disposa d’assegurança d’assistència mèdica que cobrisca el període de l’estada o de targeta sanitària europea, que ha d’estar en vigor durant el període de l’estada. Si en el moment de sol·licitar l’autorització encara no es té, es podrà aportar un escrit signat per l’estudiant en què es comprometa a gestionar-ho abans d’anar-se’n a fer l’estada.
  4. Quan l’estudiant ha fet la sol·licitud, la direcció de tesi pot donar el vistiplau i, a continuació, la CAPD pot autoritzar l’estada.

A més, si l’estudiant té una relació laboral amb la Universitat (ajudes FPI/FPU/Val I+d, contractes per obra i servei...), ha de contactar amb el servei de Recursos Humans de la UPV i amb el servei que gestione el seu contracte per a comunicar l’absència i obtenir els permisos corresponents.

B.- Passos a seguir en acabar l’estada

En acabar l’estada predoctoral, l’estudiant de doctorat ha de sol·licitar-ne el reconeixement acadèmic per hores d’activitat específica (cal comprovar els criteris de cada programa). Aquest reconeixement apareixerà en l’expedient de l’estudiant i serà vàlid per a poder sol·licitar la menció internacional o la distinció de cotutela en el moment de la defensa de la tesi (cal comprovar el total de requisits necessaris per a poder optar a cadascuna).

S’ha de sol·licitar el reconeixement després d’acabar l’estada:

  1. A través de la plataforma de Gestió de tesi: Activitats formatives :: Registre d’activitats específiques.
  2. En introduir l’estada predoctoral en Gestió de tesi, la plataforma enllaça amb SÉNIA (la plataforma que gestiona la producció científica dels investigadors de la UPV).
  3. El termini està obert al llarg del curs.
  4. Cal adjuntar el justificant de durada i un informe (memòria) de les activitats realitzades (descarrega la plantilla d'informe).
  5. El director de tesi informa i proposa el reconeixement de l’estada predoctoral com a activitat específica en hores equivalents. La CAPD avalua i adjudica les hores equivalents.

Una vegada validada per la CAPD, l’estada predoctoral queda registrada en Gestió de tesi i apareixerà en l’expedient de l’estudiant.


EMAS upv