- -
UPV
 
Terminis per a la formalització de matrícula
Escola de Doctorat Preinscripció y matrícula Matrícula Terminis per a la formalització de matrícula  ...

TERMINI PER A LA REALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA EN PROGRAMES DE DOCTORAT

Alumnes de nou ingrés

La matrícula s’efectuarà durant els 10 dies següents a l’admissió. La citació per a la gestió de la matrícula es fa automàticament en el moment de la validació de l’admissió (preinscripció) per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Alumnes antics

Renovació automàtica de la matrícula. La matrícula NO es renovarà de manera automàtica en els següents casos:

  • El doctorand ja ha defensat la tesi en el present curs.
  • Ja s'ha convocat la defensa de la tesi per a abans del 30 de setembre del següent curs.
  • El doctorand té complements de formació assignats que àdhuc no han sigut superats. En aquest cas es realitzarà una citació per a realitzar la matricula en la segona quinzena de juliol del curs que acaba.

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Termini general: Fins al 31 d’octubre del curs matriculat.

En cas de ser acceptada, suposa l’anul·lació de totes les assignatures del curs, i implica el reintegrament a l’alumne de l’import abonat fins a la data corresponent a preus públics per activitat docent.

Passat aquest termini es podran atendre sol·licituds d’anul·lació totals de matrícula argumentades per l’alumne i autoritzades per la comissió acadèmica del programa de doctorat. En cas que la matrícula reculla assignatures (bé de formació transversal, bé complementàries, o per requisits), es requerirà l’autorització del professorat responsable de les assignatures afectades, i podran ser motiu de desestimació les sol·licituds d’anul·lació d’assignatures la impartició de les quals supere el 25 % del total de la docència programada. L’admissió d’aquestes sol·licituds no implicarà el reintegrament a l’alumne de l’import de les taxes abonades.

Sol·licitud de reintegrament de taxes


EMAS upv