- -
UPV
 
Informació i procés de sol·licitud

Normativa

Punt 9 de l'Acord del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, del 15 de juliol de 2015, sobre l'aplicació en els programes de Doctorat de la UPV de les condicions de permanència en estudis de Doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

 

“El doctorand podrà sol·licitar la seua desvinculació definitiva del programa, suposant això l'abandó definitiu d'aquest. Aquesta sol·licitud anirà dirigida a la Comissió Acadèmica del programa.”“L'estudiant que haja sol·licitat de forma voluntària la seua desvinculació definitiva, podrà́ sol·licitar la seua admissió en el mateix programa o en un altre, d'igual forma i en les mateixes condicions que qualsevol altre estudiant de nou ingrés. Les activitats realitzades amb anterioritat no quedaran registrades de forma automàtica en el seu nou expedient.”

Documentació

Sol·licitud.

Procediment

El/la doctorand/a redactarà una sol·licitud en format lliure que, una vegada signada, remetrà escanejada, i adjunta a un correu electrònic, a l'adreça institucional de l'Escola de Doctorat (escueladoctorado@upv.es).

Els serveis administratius de l'Escola realitzaran la gestió i anotacions pertinents en les aplicacions de gestió. Posteriorment notificarà al programa de doctorat (adreça institucional de correu electrònic del programa), així com a director/a/és/as i tutor/a.

En finalitzar la gestió es notificarà, mitjançant correu electrònic, al/a la interessat/a

 


EMAS upv