- -
UPV
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa
 1. L’admissió d’alumnes de doctorat dins del programa de doctorat de Matemàtiques la du a terme la comissió acadèmica. Poden fer el doctorat els alumnes que hagen cursat els crèdits corresponents al màster interuniversitari INVESTMAT i hagen presentat el treball final de màster. De la mateixa manera, tenen accés al doctorat els estudiants que es troben en possessió del diploma d’estudis avançats obtingut en els programes de doctorat del Reial decret 778/1998 “Matemàtiques Multidisciplinàries” del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica i el programa de doctorat interdepartamental de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.
 2. També tenen accés al doctorat, els alumnes que hagen cursat un nombre de crèdits equivalent al del màster INVESTMAT en altres màsters (60 ECTS), tant de l’estat espanyol com estrangers, que estiguen dins de l’àrea de Matemàtiques o que provinguen d’altres programes de doctorat tant estatals (Reial decret 778/1998) com estrangers, sempre que la comissió acadèmica n’emeta un informe favorable. La comissió requereix la informació necessària de l’estudiant sobre els coneixements que té i fa una proposta sobre les condicions d’admissió, i estableix, si escau, la tutela que considere adequada.
 3. Se seleccionen els alumnes usant criteris d’excel·lència acadèmica i acords entre les universitats receptores i les emissores. Els criteris específics ponderats que s’apliquen són els següents:
  • L’expedient acadèmic en les titulacions de grau i màster, o equivalents, prèvies al doctorat (60%).
  • Valoració de la carta d’interessos i motivació presentada per l’alumne i l’adequació a les línies de recerca del programa (30%).
  • Altres mèrits (10%).
  Si la comissió ho considera oportú es fan entrevistes personals.
  Els alumnes rebutjats, poden sol·licitar la revisió de l’expedient seguint les normes de dret administratiu.
 4. La comissió acadèmica del programa pot exigir que els alumnes que accedisquen amb un màster no emmarcat en l’àrea de matemàtiques facen complements formatius. Els complements formatius se seleccionen de l’oferta que fa el màster universitari en Recerca Matemàtica.

EMAS upv