- -
UPV
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa

Els perfils d’ingrés recomanats es corresponen amb l’acreditació d’haver superat almenys 60 crèdits de formació de nivell de màster, en l’àmbit de l’enginyeria civil, urbanisme o territori, o disposar del títol d’enginyeria de Camins, Canals i Ports, sempre que la formació corresponga a un mínim de 300 ECTS, amb almenys 60 crèdits de nivell de màster.

La formació de postgrau més afí és la corresponent als màsters següents:

 • Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, de qualsevol universitat espanyola que el tinga acreditat.
 • Màster universitari en Transport, Territori i Urbanisme (MATTU), de la Universitat Politècnica de València, i altres afins.
 • Màster universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (MAPGEC), de la Universitat Politècnica de València, i altres afins.

L’afinitat anterior ha de correspondre amb el nivell de coneixements i competències aconseguits en cursar un dels tres màsters universitaris anteriors que s’imparteixen en la Universitat Politècnica de València.

Una llista detallada d’aquests nivells es pot trobar en els enllaços següents:

Per a concretar l’afinitat anterior, s’estableixen les deu competències específiques per a cadascuna de les tres possibles àrees de formació prèvia o d’accés (és vàlida qualsevol), extretes de les competències existents en els màsters de la Universitat Politècnica de València (MICCP, MATTU i MAPGEC):

 • TT: Infraestructures de Transports:
  • TT1: Conèixer els fonaments físics i matemàtics necessaris per a interpretar, seleccionar i valorar l’aplicació de nous conceptes i desenvolupaments científics i tecnològics relacionats amb l’Enginyeria de Transports.
  • TT2: Analitzar críticament els processos propis de l’Enginyeria de Transports, tant en els aspectes de planificació i gestió com en el disseny i la construcció d’infraestructures.
  • TT3: Conèixer i comprendre les tecnologies que s’utilitzen per a la planificació, projecte, construcció i explotació de les infraestructures del transport i la planificació i gestió de la ciutat i el territori.
  • TT4: Avaluar i corregir els efectes negatius ambientals produïts per les infraestructures de transport i promoure l’aplicació dels principis de sostenibilitat.
  • TT5: Conèixer les tecnologies a utilitzar per al disseny, el càlcul, la construcció, l’avaluació, la rehabilitació, la reparació i el desballestament de les infraestructures de transport.
  • TT6: Conèixer les tecnologies per a la planificació, gestió, explotació i optimització d’infraestructures territorials.
  • TT7: Elaborar estudis d’impacte ambiental i estudis i adequacions ambientals en zones litorals.
  • TT8: Conèixer el procediment i els continguts de la documentació per a l’avaluació estratègica ambiental de plans i programes de transport, urbanístics i territorials.
  • TT9: Saber integrar les infraestructures de transport en el planejament urbanístic des de la perspectiva de projecte de paisatge.
  • TT10: Tenir aptituds i habilitats per a organitzar i gestionar tècnicament, econòmica i administrativa els diferents mitjans de producció propis de l’Enginyeria de Transports.
 • TS: Territori i Sostenibilitat:
  • TS1: Elaborar estudis d’impacte ambiental i estudis de paisatge del planejament urbanístic.
  • TS2: Conèixer i comprendre les tecnologies que s’utilitzen per a la planificació, projecte, construcció i explotació de les infraestructures del transport i la planificació i gestió de la ciutat i el territori.
  • TS3: Avaluar i corregir els efectes negatius ambientals produïts per les infraestructures de transport i promoure l’aplicació dels principis de sostenibilitat.
  • TS4: Conèixer les tecnologies per a la planificació, gestió, explotació i optimització d’infraestructures territorials.
  • TS5: Conèixer el procediment i els continguts de la documentació per a l’avaluació estratègica ambiental de plans i programes de transport, urbanístics i territorials.
  • TS6: Tenir habilitats per a integrar-se en equips multidisciplinaris creats per a la redacció de planejament urbanístic i territorial.
  • TS7: Disposar de capacitat d’analitzar i comprendre els plans urbanístics i territorials per a dur-ne a terme l’execució i el desenvolupament.
  • TS8: Tenir habilitats per a integrar-se en equips multidisciplinaris per a l’elaboració i gestió de programes d’actuació de desenvolupament urbà.
  • TS9: Comprendre i fer valoracions urbanístiques.
  • TS10: Saber integrar les infraestructures de transport en el planejament urbanístic des de la perspectiva de projecte de paisatge.
 • OG: Optimització i Gestió d’Infraestructures:
  • OG1: Conèixer les tecnologies a utilitzar per al disseny, el càlcul, la construcció, l’avaluació, la rehabilitació, la reparació i el desballestament de les infraestructures de transport.
  • OG2: Conèixer en profunditat la gestió d’empreses consultores, constructores i promotores, fonamentalment en els aspectes relacionats amb la planificació, organització, direcció, control i màrqueting dins del marc legal i la responsabilitat social de l’enginyeria civil.
  • OG3: Conèixer, des dels punts de vista teòric i pràctic, les quatre funcions bàsiques de la gestió (planificar, organitzar, dirigir i controlar) i aplicar-les al projecte i a l’obra dins del marc legal i la responsabilitat social de l’enginyeria civil.
  • OG4: Analitzar procediments constructius nous que ajuden a optimitzar el rendiment de l’obra.
  • OG5: Identificar i valorar els riscos més importants en l’enginyeria civil, així com les mesures preventives adequades per a l’eliminació o minoració dins del marc legal i la responsabilitat social de l’enginyer.
  • OG6: Consolidar els coneixements sobre execució, direcció i control de l’obra, aprofundint en cinc aspectes fonamentals: modificacions, qualitat, temps, seguretat i integració ambiental.
  • OG7: Conèixer i analitzar eines, tècniques i metodologies que ajuden l’enginyer a optimitzar l’organització, planificació, direcció i control de l’obra.
  • OG8: Conèixer els efectes ambientals produïts per les infraestructures i assegurar-ne la sostenibilitat.
  • OG9: Conèixer en profunditat les metodologies d’anàlisis multicriteri i cost-benefici, tant financer com econòmic, dins del marc legal i la responsabilitat social de l’enginyeria civil.
  • OG10: Aprendre els fonaments de l’avaluació i selecció d’inversions dins del marc legal i la responsabilitat social de l’enginyeria civil.

Altres perfils d’ingrés al programa de doctorat

Així mateix, es poden admetre altres perfils, sempre vinculats a l’enginyeria civil, urbanisme o territori, que no es corresponguen amb les titulacions anteriors, com ara les següents:

 • Arquitecte amb especialitat en urbanisme, sempre que la formació es corresponga a un mínim de 300 ECTS, amb almenys, un 50% de coincidència quant a les competències d’accés per a l’àrea de formació prèvia de territori i sostenibilitat.
 • Aquests estudiants han de fer complements de formació per a adquirir aquestes competències.
 • Titulats de grau nacionals o estrangers que hagen obtingut un màster en els àmbits d’enginyeria civil, urbanisme o territori, amb una intensitat mínima equivalent a 60 ECTS, amb almenys un 50% de coincidència quant a les competències d’accés. Aquests estudiants han de fer complements de formació per a adquirir aquestes competències.

REQUISITS D’ACCÉS I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Segons el RD 99/2011, de 28 de gener, els requisits d’accés al doctorat són els següents:

 1. Així, amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
 2. Així mateix hi pot accedir qui estiga en algun dels supòsits següents:
  1. Tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habilite per a l’accés a màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60, han de ser de nivell de màster.
  2. Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d’acord amb les normes de dret comunitari, siga almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori complements de formació, llevat que el pla d’estudis del títol de grau corresponent incloga crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
  3. Tenir un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de l’homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.
  4. Tenir un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

En el cas del supòsit c, l’admissió corresponent no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del que tinga l’interessat ni el reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

Criteris d’admissió

El programa de doctorat l’organitza, dissenya, coordina i supervisa la comissió acadèmica (CA) responsable de dur-ne a terme la definició, actualització i qualitat, així com també les activitats de formació i recerca. Aquesta comissió la componen entre cinc i sis membres a més del coordinador del programa, tots professors doctors de la UPV. El nombre de membres de cada estructura de recerca que participa en el programa en la CA depèn del nombre de tesis presentades en els darrers cinc anys per a cada una de les estructures de recerca que participen en el programa de doctorat. Tots els membres de la comissió tenen almenys un sexenni de recerca reconegut i a més han dirigit tesis en els darrers cinc anys.

És la CA qui vetla pel compliment dels criteris d’admissió al programa i és responsable de la valoració tenint en compte els aspectes següents:

 1. Titulació acadèmica: poden accedir al programa preferentment els titulats universitaris espanyols o estrangers amb formació en enginyeria civil, urbanisme o territori.
 2. Formació de postgrau: s’ha d’acreditar haver superat almenys 60 crèdits de formació de postgrau (màster) preferentment en l’àmbit de l’enginyeria civil, urbanisme o territori, o disposar del títol d’enginyeria de Camins, Canals i Ports, sempre que la formació corresponga a un mínim de 300 ECTS. La formació de postgrau més afí és la corresponent als màsters següents:
  • Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP, de qualsevol universitat espanyola que el tinga acreditat).
  • Màster universitari en Transport, Territori i Urbanisme (MATTU) i altres afins.
  • Màster universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (MAPGEC) i altres afins.
  L’afinitat anterior ha de correspondre amb el nivell de coneixements i competències aconseguits en cursar un dels tres màsters universitaris anteriors que s’imparteixen en la Universitat Politècnica de València.
 3. Expedient acadèmic: s’ha d’aportar l’expedient acadèmic tant de grau com de postgrau per a la valoració de la CA.
 4. Complements de formació: l’admissió de l’alumne pot incloure l’exigència de complements de formació, en funció de la formació prèvia de l’estudiant, segons els criteris que posteriorment s’estableixen.

La CA del programa és la responsable d’avaluar l’admissió dels alumnes aplicant un índex de valoració (IV) en una escala de 0 a 100 punts. Pot accedir el programa de doctorat qui supere un IV#60 punts. L’IV es calcula segons la ponderació següent sobre els aspectes anteriors:

 1. Titulació acadèmica: 45%
 2. Formació de postgrau o equivalent: 30%
 3. Expedient acadèmic: 25%

Els qui hagen de cursar complements de formació amb caràcter obligatori, els han d’adquirir a través de l’oferta formativa del màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP), o del màster universitari en Transport, Territori i Urbanisme (MATTU) o del màster universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (MAPGEC).

En el cas que l’alumne procedisca d’altres programes oficials de postgrau o d’altres estudis amb un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari, la comissió acadèmica de doctorat avalua l’afinitat de les competències adquirides amb les competències previstes en els màsters esmentats. En aquests casos, la comissió acadèmica de doctorat elabora un informe on es reflecteix, quan siga necessari, la necessitat que l’alumne curse algunes matèries dels màsters especificats, segons els criteris que posteriorment s’estableixen. Així mateix, es llistarà el conjunt de línies de recerca del programa en les quals el doctorand pot participar.

El nombre d’ECTS, continguts, sistemes d’avaluació i resultats d’aprenentatge de cada una de les matèries objecte dels màsters associats al programa de doctorat s’inclouen en les guies docents respectives que estan disponibles en la pàgina web. Es pot accedir a aquesta informació a través de l’enllaç http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-alfabetico-va.html.

Les llengües emprades en el programa són principalment dos: l’espanyol i l’anglès. Els nivells recomanats, d’acord amb el “Marc comú europeu de referència per a les llengües” són el C1 per a l’espanyol i el B2 per a l’anglès.


EMAS upv