- -
UPV
 
Inici UPV :: Organització :: La institució :: Organització

Òrgans de govern


Òrgans de govern unipersonals 


Rector   

El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i, com a tal, la representa en tota classe d'actes i negocis jurídics. Exerceix la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, desenvolupa les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats i executa els acords d'aquesta. Li corresponen totes les competències que no són expressament atribuïdes a altres òrgans.Vicerectors   

Els vicerectors són nomenats pel rector entre els professors que presten serveis a la Universitat. Coordinen i dirigeixen les activitats del sector que tenen encomanat, sota l'autoritat del rector, el qual pot delegar en ells les funcions que considere oportunes.Secretari general   

El secretari general és el fedatari públic dels actes i acords de la Universitat i assisteix al rector en tasques d'organització i administració. Entre altres funcions, redacta i custodia les actes de les sessions dels òrgans col·legiats, expedeix certificacions, dóna publicitat als acords que s'adopten i vetla perquè es complisquen.Gerent   

Al gerent li correspon la gestió dels serveis administratius i econòmics de la Universitat sota la dependència i supervisió del rector, que és qui el proposa i el nomena d'acord amb el Consell Social. El gerent té dedicació a temps complet i no pot exercir funcions docents.
Òrgans de govern col·legiats 


Consell Social   

És l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Supervisa les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat; promou la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat i les relacions entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l'activitat universitària.Claustre Universitari   

És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està integrat pel rector, el secretari, el gerent i tres-cents membres de la comunitat universitària (entre ells directors de centre, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, ajudants i personal d'investigació...). Li correspon l'elaboració dels Estatuts i les altres funcions que li atribueix la LOU.Consell de Govern   

És l'òrgan de govern de la Universitat i es reuneix almenys una vegada cada tres mesos. Entre altres funcions, estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat -així com les directrius i procediments per a l'aplicació d'aquestes- en els àmbits d'organització de l'ensenyament, la investigació, els recursos humans i econòmics i l'elaboració dels pressupostos.UPV
UPV
UPV

EMAS upv