- -
UPV
 
Inici UPV :: Comunitat UPV :: Estudiant :: Aprofita els avantatges

Beques i ajudes

Amb la finalitat de garantir el dret de tot l'alumnat a cursar estudis universitaris, el ministeri i la conselleria competents en matèria d'educació, i la mateixa Universitat Politècnica de València convoquen diferents beques i ajudes.


Ministeri 

Beques de caràcter general per a estudiants que cursen estudis postobligatoris amb validesa en tot el territori nacional.


Per a beneficiar-se d'aquestes beques, cal complir els requisits bàsics, així com els llindars de renda i patrimoni. També cal complir els requisits acadèmics que estableix la convocatòria.


La beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris (despeses de matrícula), corresponents a assignatures objecte de matrícula per primera vegada. També es poden obtenir altres quanties fixes i variables, si es compleixen els requisits establits amb aquesta finalitat.


La sol·licitud s'emplena via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri.Generalitat Valenciana 

La Conselleria competent en estudis universitaris convoca beques per a la realització d'estudis universitaris a les universitats de la Comunitat Valenciana.


Per a l'adjudicació de la beca és necessari acreditar residència administrativa a la Comunitat Valenciana i no superar els llindars de renda establits per la convocatòria, com també complir els requisits de caràcter general i els acadèmics.


La beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris (despeses de matrícula), d'assignatures objecte de matrícula en primera i segona matrícula.


La sol·licitud i la documentació necessària es presenten via telemàtica a través de l'aplicació de la web de la Conselleria. Cal disposar d'un certificat digital.La Conselleria convoca, a més, altres ajudes que es poden consultar en la web del Servei d'Alumnat i en la web de la mateixa Conselleria.Universitat Politècnica de València 

La UPV convoca diverses beques o ajudes:


Ajudes d'acció social 

Ajudes d'acció social per a estudiants UPV


Dirigida a estudiants que acrediten una situació personal o familiar d'especial necessitat econòmica i no gaudisquen d'altres beques o ajudes a l'estudi.


Aquestes ajudes comprenen l'exempció de l'import de les taxes per serveis acadèmics (import dels crèdits objecte de matrícula), fins a un màxim de 900€, tant de primera com de segona matrícula.


La sol·licitud es presenta a través de la intranet de cada estudiant.


Ajudes d'acció social per causa sobrevinguda


Aquesta convocatòria preveu donar resposta a situacions sobrevingudes d'excepcional gravetat ocorregudes durant el curs acadèmic, a la unitat familiar o a la mateixa persona sol·licitant, causants d'un perjudici econòmic greu que puga dificultar-li la continuació dels estudis.


La sol·licitud es pot descarregar des de la microweb de la Unitat de Beques, i s'ha de presentar en qualsevol de les oficines de Registre de la UPV, a través de la Seu Electrònica de la UPV o a través del Registre Electrònic Comú de l'administració de l'estat; com també per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Ajudes de menjador 

Aquestes ajudes cobreixen el menú del dia. S'atorguen vals de menjador perquè l'estudiant puga utilitzar-los en les cafeteries de la UPV.


Pot beneficiar-se de les ajudes l'estudiantat que complisca els requisits generals, econòmics i acadèmics.


La sol·licitud es presenta a través de la intranet de cada estudiant.Altres beques 

- Beques formatives de col·laboració (tipus A). Tenen com a finalitat la formació del becari o becària mitjançant la realització d'activitats que tenen relació estreta amb els estudis que cursa.


A canvi d'una quantia econòmica, les becàries i becaris han de desenvolupar una sèrie d'activitats en un departament, centre, institut o servei.


Les convocatòries es publiquen al llarg del curs escolar, i en aquestes s'estableixen els objectius i les activitats que cal desenvolupar, els mèrits a valorar, la dedicació setmanal, etc.


- Ajudes a esportistes d'elit, ajudes esportives d'excel·lència i ajudes esportives de residència.


Les sol·licituds d'aquestes convocatòries es troben en el mateix document de la convocatòria, i es presenten a través de les oficines de Registre de la UPV, a través del Registre Electrònic Comú de l'administració de l'estat, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Més informació: 


UPV
UPV
UPV

EMAS upv