- -
UPV
 
Foto principal

Secretaria General

El seu titular és el fedatari públic dels actes i acords de la UPV, i assisteix el rector en les tasques d'organització i administració d'aquesta. Així mateix, s'encarrega dels assumptes jurídics, normatius i de règim electoral, competencial i disciplinari que proposen o produïsquen els diferents òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat Politècnica de València.

Té encomanades, entre altres, les funcions de coordinar la gestió del portal de transparència i el portal de dades obertes de la Universitat, i gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública. També és responsable de gestionar i coordinar l'oficina d'assistència en matèria de registres de la UPV, i organitzar i desenvolupar els processos electorals regulats pel Reglament de règim electoral.


EMAS upv