- -
UPV
 
Foto principal

Servei Jurídic

El Servei Jurídic de la Universitat Politècnica de València és l'encarregat de l'assessorament i de la representació i defensa en judici de la Universitat.

Funcions encomanades:

  • Assessorament jurídic (*)
  • Defensa en judici
  • Gestió de recursos i reclamacions administratives i altres requeriments

(*) En l'assessorament jurídic s'atenen consultes i informes plantejats per l'equip rectoral i la resta d'òrgans de govern i de gestió respecte de les consultes jurídiques que es puguen plantejar dins de l'àmbit d'actuació del Servei Jurídic, a través de la Secretaria General. Les consultes de caràcter particular del personal al servei de la Universitat, encara que es referisquen a la seua vinculació amb la UPV, s’han de fer davant els serveis corresponents, sense perjudici que per mitjà d’aquests es poguera elevar consulta al Servei Jurídic quan, per l'especialitat o complexitat de l'assumpte, es considere oportú.

RSS
 
Boletín Oficial del Estado

Servicio Orientación Jurídica

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES para el consumo de papel

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALESpara el ahorro de energía eléctrica


EMAS upv