- -
UPV
 
Foto principal

Servei Jurídic

El Servei Jurídic de la Universitat Politècnica de València és l'encarregat de l'assessorament i de la representació i defensa en judici de la Universitat.

Funcions encomanades:

  • Assessorament jurídic (*)
  • Defensa en judici
  • Gestió de recursos i reclamacions administratives i altres requeriments

(*) En l'assessorament jurídic s'atenen consultes i informes plantejats per l'equip rectoral i la resta d'òrgans de govern i de gestió respecte de les consultes jurídiques que es puguen plantejar dins de l'àmbit d'actuació del Servei Jurídic, a través de la Secretaria General. Les consultes de caràcter particular del personal al servei de la Universitat, encara que es referisquen a la seua vinculació amb la UPV, s’han de fer davant els serveis corresponents, sense perjudici que per mitjà d’aquests es poguera elevar consulta al Servei Jurídic quan, per l'especialitat o complexitat de l'assumpte, es considere oportú.

RSS
 

EMAS upv