- -
UPV
 

Servei de Normativa i Inspecció

És el servei dependent de la Secretaria General que té encomanades les següents funcions:

1.- Prestació d'assistència tècnica, jurídica i administrativa a la Secretaria General.

2.- Estudi, informe i, si escau, elaboració i tramitació administrativa de les resolucions i disposicions generals.

3.- Suport administratiu i tècnic a la Junta Electoral de la Universitat.

4.- Revisió de legalitat d'acords, convenis i contractes de dret privat.

5.-Tramitació i proposta de resolució dels procediments de revisió d'ofici d'actes administratius nuls.

6.- Tramitació i proposta de resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

7.- Col·laborar en les tasques d'instrucció dels procediments disciplinaris dels membres de la comunitat universitària.

8.- Edició del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València.

9.- Suport tècnic a l'Àrea de la Vicesecretaria General en l'execució dels contractes administratius de concessions de serveis a la comunitat universitària.

10.- Suport tècnic a la Delegació de Protecció de Dades.


EMAS upv