- -
UPV
 
Sobre Pegasus
PEGASUS Sobre Pegasus  ...

Qué es?
És el programa de millora en la gestió de l’administració i els serveis de la Universitat Politècnica de València impulsat des de la Gerència.

Per a qué?
 • Per a proporcionar als nostres usuaris serveis que donen satisfacció a les seues necessitats i expectatives.
 • Per a establir un sistema de millora contínua dels serveis de la UPV.
 • Per a implantar un sistema de retribució per productivitat del personal d’administració i serveis de la UPV.

  Com?
 • Identificant i documentant els processos que es duen a terme en les diferents unitats administratives i de gestió de la UPV.
 • Establint un sistema d’indicadors de rendiment i percepció.
 • Elaborant-ne les cartes de serveis.
 • Implantant un sistema de suggeriments, queixes i felicitacions sobre els serveis prestats.
  Per a obtenir informació més detallada, consulteu l’entradaProjectes.

  Quan?
  El programa Pegasus va començar l’any 2006 i, posteriorment, va esdevenir un dels plans que es van definir al Pla estratègic de la UPV 2007-2014.

  Qui?

  Les unitats administratives, tècniques i de gestió que, d’una manera o d’una altra, donen suport a les activitats docents i de recerca, o a d’altres activitats complementàries d’aquestes:
 • Serveis i àrees.
 • Unitats administratives i tècniques en centres docents, departaments universitaris i instituts, i estructures de recerca.
  Per obtenir informació més detallada, consulteu l’entrada Unidades Pegasus.

 • EMAS upv