Gerència

Li correspon la gestió dels serveis administratius i econòmics de la UPV sota la dependència i supervisió del Rector i l’elaboració del Pressupost anual, d’acord amb les directrius d’aquest.

La Gerència és un òrgan universitari de naturalesa transversal que entén de tots aquells aspectes d’índole econòmica, pressupostària i de gestió de recursos, queproposin i produeixin els diferents òrgans col·legiats o unipersonals de la Universitat,vetllant expressament pel manteniment de l’equilibri pressupostari i la solvència econòmica de la institució.

Vicegerències

De la Gerència, en depenen les unitats següents:

Vicegerència de Recursos Humans

La Vicegerencia de RRHH és l’encarregada de coordinar l’àmbit economicoadministratiu relacionat amb la gestió dels recursos humans de la UPV, incloent a tots els col·lectius de personal (personal docent i investigador, personal d’investigació, personal d’administració i serveis, personal eventual i […]

Llegir més

Vicegerència de Suport a la I+D+i

La Vicegerència de Suport a la I+D+i es crea sota la dependència directa de la Gerència amb l’objectiu prestar un suport de qualitat a l’execució de les activitats d’I+D+I que duen a terme els membres de la UPV mitjançant la […]

Llegir més

Serveis

Comptem amb equips altament qualificats per al desenvolupament dels nostres objectius

Servei de Gestió Econòmica

El Servei de Gestió Econòmica és el responsable de reflectir fidelment l’activitat econòmica de la Universitat mitjançant la gestió del pressupost i la seua comptabilització de conformitat a la normativa legal existent.

Llegir més

Servei de Tresoreria i Gestió Tributària

El Servei de Tresoreria i Gestió Tributària és l’encarregat de la gestió eficient de la tresoreria i de garantir el compliment de les obligacions tributàries de la universitat.

Llegir més

Servei de Finançament i Pressupostos

És el servei encarregat de preparar l’elaboració, tramitar la gestió i liquidació dels pressupostos de la UPV, realitzar informes econòmics sobre l’assignació de recursos en la universitat, gestionar el sistema d’informació econòmica i assessorar en els plans de finançament universitari.

Llegir més

Servei de Contractació

Unitat encarregada de la gestió dels processos de contractació pública i d’assistència als òrgans competents en matèria de contractació.

Llegir més

Servei de Gestió de Personal

El Servei de Gestió del Personal és l’encarregat de planificar i executar els processos de selecció i provisió de llocs de treball, gestionant el nomenament i contractació de tot el personal i dels becaris d’investigació, el pagament de retribucions i […]

Llegir més

Servei d’Oficina Econòmica de Recursos Humans

L’Oficina Econòmica de RH és el servei encarregat de gestionar les retribucions, l’acció social, l’afiliació i cotització, tant al règim general de la Seguretat Social com a  MUFACE, i les prestacions de tot el personal de la UPV; incloent el […]

Llegir més

Filosofia de Treball

Ens esforcem a desenvolupar objectius concrets i mesurables

Missió

La missió de l’àmbit de gestió de la Universitat Politècnica de València és donar-li suport tècnic i administratiu als processos d’ensenyament i recerca, amb una clara orientació cap al servei a tota la comunitat universitària.

Visió

La Gerència universitària ha d’assumir la responsabilitat, en termes de fer més eficient els recursos que té a la seva disposició; orientant a tota la comunitat en el mateix sentit.

Valors

 • Orientació al servei
 • Transparència
 • Coordinació
 • Participació
 • Eficàcia, eficiència i efectivitat
 • Qualitat
 • Proximitat
 • Professionalitat

Últimes Notícies

Informació d’actualitat, novetats i projectes

 • 405 milions d’euros
  El pressupost de la Universitat Politècnica de València per a 2023 aprovat pel Consell Social es redueix un 9,5% El Consell Social de la Universitat Politècnica de València (UPV) va aprovar en la seua última sessió, celebrada dijous 22 de desembre […]