- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
12. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Regulations GENERAL LEGISLATION 12. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic  ...

TÍTOL III Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics


Capítol VI. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.


Article 54. Principis de conducta.  1. Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori.


 


TÍTOL IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei


 CAPÍTOL I: Accés a l’ocupació pública i adquisició de la relació de servei


 Article 56. Requisits generals.  1. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials.


 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic: text complet.


EMAS upv