- -
UPV
 
Préstec interbibliotecari i obtenció de documents
Servei de Biblioteca i Documentació Científica Usar les biblioteques Investigadors Préstec interbibliotecari i obtenció de documents  ...

Préstamo interbibliotecario

El servei de préstec interbibliotecari permet obtenir un document no existent en els fons de la UPV, però disponible en una altra biblioteca de qualsevol lloc del món.

Es poden sol·licitar còpies d’articles de revista, capítols o parts de llibre, ponències i comunicacions de congrés, i el préstec d’originals (monografies i tesis). També proporciona còpies d’articles i capítols de llibre del fons en paper de la Biblioteca UPV.

stan exclosos d’aquest servei els documents fàcils d’adquirir o acabats d’editar, les obres de referència, els materials antics, valuosos i fràgils, o que impliquen condicions especials de conservació, contractació d’assegurança, etc., i també les patents i les normes, i els fascicles de revistes i llibres electrònics complets.

La prestació del servei està condicionada per la legislació vigent pel que fa a drets d’autor, les llicències firmades amb els editors per part de la UPV i les condicions del centre subministrador.

Els documents sol·licitats a través d’aquest servei es poden utilitzar únicament per a ús privat, docent o de recerca, i la reprografia i l’ús han d’atendre la legislació vigent i la propietat intel·lectual.

Utilització del servei

Per a començar a utilitzar el servei és imprescindible sol·licitar l’alta mitjançant el formulari.

L’alta en el servei l’ha d’autoritzar la persona responsable de l’estructura de recerca o servei, i la persona usuària queda adscrita a aquest centre de cost.

En sol·licitar l’alta, els doctorands han d’indicar el nom del tutor o la tutora en el camp de notes per agilitar les gestions.

L’import del document subministrat es carregarà al centre de cost del departament o servei al qual estiga adscrita la persona sol·licitant.

Les sol·licituds es cursen a través del formulari de préstec interbibliotecari

S'ha de demanar un document per sol·licitud.

És important omplir la major quantitat possible de camps del formulari per a facilitar-ne la identificació i localització:

  • Publicació: correspon al títol de la revista o del llibre.

  • Article o capítol: títol de l’article o capítol que se sol·licita.

  • En el cas de conèixer el DOI o el número d’identificació de Medline (PMID), n’hi ha prou d’introduir-ne un en el camp corresponent i no cal introduir la resta de dades bibliogràfiques.

Subministrament de documents

Les còpies d’articles de capítols de llibre, etc., se subministren preferentment en format electrònic (PDF), excepte si per restriccions de copyright o condicions que hagen establit els editors s’hagen de lliurar en versió impresa.

En el cas de subministrament de llibres, tesis i altres documents originals, la persona interessada s’ha de personar al servei.

En tots els casos, la persona interessada rebrà un missatge de correu electrònic en què es notifica la recepció del document.

Eines

Tarifes del servei

Més informació

Per a qualsevol dubte o consulta vos podeu adreçar al nostre compte de correu prest@bib.upv.es, telefonar-nos al 963 87 70 83 o a les extensions 78830 i 78833 de la UPV.


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv