- -
UPV
 
Informació general sobre la preinscripció
Escola de Doctorat Preinscripció y matrícula Preinscripció Informació general sobre la preinscripció  ...

La preinscricpió a un programa de doctorat és el procés pel qual un candidat a fer una tesi doctoral sol·licita la seua admissió a un programa de doctorat.

Els requisits que el sol·licitant deu complir per a ser admès estan regulats per el Reial Decret 99/2011. Tinga en compte que la informació que ací es mostra és només un resum. Si té qualsevol dubte contacte amb l'Escola de Doctorat.

Informació específica per a candidats amb estudis de fora de l'EEES.

Tot el procés de preinscripció es realitza online. Si no disposa d'usuari de la intranet UPV, haurà de sol·licitar-ho en primer lloc. En finalitzar el procés de preinscripció haurà de pujar còpia en format PDF de la documentació requerida. L'aportació d'originals o còpies compulsades i/o legalitzades s'exigirà més endavant, en el moment de la matrícula.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat sol·licitat estudiarà la sol·licitud i en cas de necessitar informació addiciona contactaran amb el sol·licitant. D'acord amb la Carta de Serveis de l'Escola del termini de resolució de sol·licituds (degudament presentades) és de 45 dies.

La majoria de programes de doctorat exigeixen que els sol·licitants tinguen una proposta de director de tesi i de pla de recerca per a ser acceptats. Pots consultar les dades de contacte de les diferents comissions acadèmiques ací.

La Comissió Acadèmica podrà:

  • No acceptar la sol·licitud si consideren que no es compleixen els requisits.
  • Acceptar la sol·licitud si consideren que es compleixen els requisits.
  • Acceptar la sol·licitud, assignant una nombre de crèdits d'assignatures de màster (complements de formació), per consideren que mancada formació en algun aspecte.

Una vegada validada l'admissió, per part del responsable de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, es procedirà a la citació del sol·licitant, perquè formalitze matrícula, que deurà realitzar en un termini de 10 dies.

MOLT IMPORTANT: En el cas que el sol·licitant condicione la realització de la seua tesi amb l'obtenció d'ajudes predoctorals (o situacions similars) no deurà formalitzar la seua matrícula. L'admissió és vàlida per al curs en què es produeix i el següent i l'estudiant podrà formalitzar la matrícula en qualsevol moment contactant amb l'Escola de Doctorat.

La matrícula és anual (per curs acadèmic), com en qualsevol altra titulació, i s'ha de renovar, obligatòriament, mentre la situació com doctorant/doctoranda persistisca.

Requisits d'accés per a alumnes de nou ingrés (Resum)

  • Titulació universitària oficial de grau (o equivalent amb nivell MECES 2 reconeguda) + màster oficial que sumeixen en total 300 ECTS i dels quals almenys 60 ECTS siguen de nivell màster.
  • Titulació de cinc anys (o més) de plans anteriors (enginyer, llicenciat, arquitecte, …) que haja obtingut la correspondència al nivell 3 del Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior.
  • Titulacions de fora de l'EEES de nivell equivalent a màster que permeten en el país emissor l'accés a estudis de Doctorat (serà necessària l'aportació de certificat expedit per la universitat de procedència en el qual es constate aquest requisit).

Pot consultar els detalls dels requisits d'accés en el Reial Decret 99/2011.


EMAS upv