- -
UPV
 
Avaluació i defensa de la tesi doctoral

Requisits per a iniciar aquesta fase:

 • Haver completat les hores d’activitats específiques i transversals.
 • Haver completat el primer esborrany de la tesi.
 • Tenir el vistiplau del director a l’esborrany de la tesi.

L’avaluació i la defensa d’una tesi doctoral inclou les etapes següents:

1.- Control antiplagi en el document de tesi

Documentació necessària:

 • Fitxer en PDF de l’esborrany de la tesi (versió 1)

Passos que s’han de seguir:

Què Qui Com
Pujar l'esborrany de la tesi Doctorand Desde Gestió de Tesi, Fase de Evaluació / Versió 1 Tesi
Vist i plau a l'esborrany de la tesi Director/Tutor Desde Gestió de Tesi, Fase de Evaluació / Versió 1 Tesi
Anàlisi de l'informe Turnitin i justificació de l'% de plagi obtingut Doctorand Desde Gestió de Tesi, Fase de Evaluació / Versió 1 Tesi
Revisió a l'informe Turnitin i justificació de l'doctorand Director/Tutor Desde Gestió de Tesi, Fase de Evaluació / Versió 1 Tesi

Detall:

Prèviament a l'procés d'avaluació externa, la tesi és analitzada en l'aplicació Turnitin per avaluar el percentatge de coincidència amb documents prèviament publicats. L'informe està accessible a doctorand, director i Comissió Acadèmica.

El doctorand ha d'emetre informe sobre el mateix que serà valorat pel director i la Comissió, donant pas a la proposta d'avaluadors si és satisfactori. En cas contrari la tesi ha de ser corregida per a esmenar les coincidències o és rebutjada si aquestes no són esmenables.

En els casos amb esmenes al document acceptades per la Comissió Acadèmica, el doctorand podrà sol·licitar una segona anàlisi de la mateixa a la plataforma Turnitin, abans d'enviar la tesi a avaluació externa.

2.- L’avaluació externa de la tesi (Garantia de qualitat de la tesi doctoral)

Documentació necessària:

 • CV actualitzat del doctorand y directors de la tesi
 • Resum actualitzat de la tesi en castellà
 • Proposta prèvia de sis experts per a avaluar la tesi
 • Proposta prèvia de sis membres per al tribunal
 • Es pot fer en aquesta etapa o més avant, vegeu punt 4 per a detalls
 • Declaració annexa de no conflicte d’interessos firmada per doctorand i directors (els puja el doctorand o director o coordinador)

Passos que s’han de seguir:

Què Qui Com
Pujar el CV actualitzat del doctorand Doctorand Des de Gestió de Tesi, Manteniment/Gestió Documental
Pujar el resum en castellà actualitzat de la tesi Doctorand Des de Gestió de Tesi, Manteniment/Gestió Documental
Pujar la declaració de no conflicte d’interessos firmada per doctorand i directors Doctorand Des de Gestió de Tesi, Manteniment/Gestió Documental
Fer la proposta d’experts avaluadors externs de la tesi Director/Coordinador Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació/Proposta Avaluadors CAPD
Indicar si la tesi opta o no a la menció internacional i en cas positiu indicar qui ha sigut el supervisor de l’estada de recerca Director/Coordinador Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació/Proposta Avaluadors CAPD

Detall:

Amb la finalitat de garantir la qualitat, i amb caràcter previ a presentar-la, l’esborrany de la tesi l’han d’informar tres avaluadors externs.

El doctorand ha de pujar a Gestió de Tesi l’esborrany de la tesi (també es coneix com a versió d’avaluació o versió 1) en el pas anterior.

A més, cal aportar el CV actualitzat i complet del doctorand en Gestió de Tesi i dels directors no UPV de la tesi. Per als directors UPV, no es requerirà un CV complet i actualitzat sempre que la informació registrada a SENIA estigui actualitzada.

El director de la tesi, junt amb el doctorand, pot preparar una proposta inicial de sis professors externs a la UPV, doctors i experts en la matèria de la tesi. La proposta inicial l’ha d’aprovar la CAPD, la qual farà al seu torn la proposta formal a l’Escola de Doctorat de la UPV, perquè l’estudie i designe.

En paral·lel, es podrà fer també en aquest moment la proposta de membres de tribunal que han d’avaluar la defensa de la tesi (vegeu el punt 4 per a detalls).

Els sis professors proposats han de complir aquests requisits.

Junt amb la proposta d'experts avaluadors, s'acompanyarà la informació necessària per justificar-ne l'afinitat com a experts especialistes amb el tema de la tesi doctoral. Es podrà aportar un pdf amb el seu CV (complet o resumit), un pdf amb un enllaç a un currículum institucional si se'n té, o incloure el seu identificador ORCID. A més, s'apujarà la declaració de no conflicte d'interessos amb els avaluadors externs i els membres externs del tribunal, signat per doctorand i directors.

La proposta d’avaluadors externs la fa el director o el coordinador del programa des de Gestió de Tesi. En el moment de fer la proposta es confirma també si la tesi opta a la menció internacional (en cas positiu s’ha d’indicar el nom del supervisor de l’estada de recerca en el camp d’observacions).

L’Escola de Doctorat designarà, d’entre els sis candidats proposats, tres avaluadors externs com a titulars, no obstant això, pot designar, si escau, avaluadors externs diferents als proposats.

Una vegada aprovada la designació, i sempre a través de l’eina de Gestió de Tesi, l’Escola de Doctorat convidarà els experts a participar en l’avaluació. En cas d’acceptar, tindran accés a una còpia de l’esborrany de la tesi doctoral, el currículum del doctorand, el full d’activitats del doctorand (expedient acadèmic) i el model d’informe que han d’omplir. En cas de rebutjar la invitació, es passarà a convidar al primer suplent.

En cas que algun expert necessite el document de tesi en format físic, es traslladarà la petició a la direcció de tesi o al doctorand perquè puguen remetre-li’l.

En un termini màxim de trenta dies, els avaluadors externs han de remetre l’informe corresponent. Una vegada emesos els informes d’avaluació, els podran consultar a través de l’eina Gestió de Tesi el doctorand, directors, tutors i la comissió acadèmica. Si no es compleix el termini, a instàncies de la CAPD, l’Escola de Doctorat, pot substituir el titular pel suplent que corresponga.

3.- Càrrega de la versió definitiva després de l'avaluació externa

3.1.- En cas que algun expert suggerisca canvis en la tesi, justificació de modificacions fetes i càrrega de la versió definitiva

Documentació necessària:

 • Fitxer en PDF de la versió definitiva de la tesi (versió 2)
 • Justificació que indique les modificacions fetes a partir de l’avaluació externa
 • Informe en format PDF que indique les modificacions fetes a partir de l’avaluació externa

Passos que s’han de seguir:

Què Qui Com
Pujar el fitxer amb la versió definitiva de la tesi Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Informe sobre canvis en TD
Pujar l’informe amb les modificacions fetes a partir de l’informe dels avaluadors externs en format PDF (opcional) Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Informe sobre canvis en TD
Justificació dels canvis fets a partir de l’informe dels avaluadors externs Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Informe sobre canvis en TD
Autorització/rebuig del director als canvis en la tesi Director Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Autorització / rebuig del director prèvia a la sol·licitud del depòsit
Autorització/rebuig de la CAPD als canvis en la tesi Coordinador Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Autorització / rebuig del director prèvia a la sol·licitud del depòsit

Detall:

Una vegada rebuts els tres informes dels experts externs, el doctorand pot modificar l’esborrany de tesi en funció del contingut.

Per a la redacció de la versió definitiva de la tesi, el doctorand ha de tenir en compte els requisits quant a format i contingut d’una tesi doctoral.

Una vegada complets els canvis, el doctorand ha de pujar la versió definitiva (versió 2) de la tesi a l’eina de Gestió de Tesi. En fer-ho tindrà l’oportunitat d’indicar els canvis introduïts i la seua motivació. De la mateixa manera pot justificar no haver fet canvis sobre algun dels suggeriments dels experts.

En finalitzar el doctorand aquest pas, el director de la tesi pot aprovar els canvis presentats i donar així el vistiplau a la versió definitiva de la tesi.

A continuació serà la CAPD la que ha d’aprovar els canvis presentats i donar el vistiplau a la versió definitiva de la tesi.

3.2.- En cas que cap expert suggerisca canvis en la tesi, càrrega de la versió definitiva

Documentació necessària:

 • Fitxer en PDF de la versió definitiva de la tesi (versió 2)

Passos que s’han de seguir:

Què Qui Com
Pujar el fitxer amb la versió definitiva de la tesi Doctorand Des de Gestió de Tesi, Manteniment/Gestió Documental
Autorització/rebuig del director als canvis en la tesi Director Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Autorització / rebuig del director prèvia a la sol·licitud del depòsit
Autorització/rebuig de la CAPD als canvis en la tesi Coordinador Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació/ Autorització / rebuig de la CAPD prèvia a la sol·licitud del depòsit

Detall:

Una vegada rebuts els tres informes dels experts externs, si no hi ha suggeriments de canvis, el doctorand ha de carregar la versió definitiva de la tesi tenint en compte els requisits quant a format i contingut d’una tesi doctoral.

El director de la tesi donarà el vistiplau a la versió definitiva de la tesi.

A continuació, serà la CAPD la que donarà el vistiplau a la versió definitiva de la tesi.

4.- Sol·licitud de dipòsit de la tesi

Documentació necessària:

 • Resum de la tesi en castellà, valencià i anglès
 • Fitxer PDF amb el resum en castellà de la tesi (si s’ha modificat)
 • Fitxer PDF amb l’índex de la tesi
 • En cas de tesi per compendi d’articles, fitxer PDF amb l’autorització dels coautors dels articles i renúncia a presentar-los en una altra tesi
 • En cas de sol·licitar un embargament de dotze mesos o superior, fitxer PDF amb la justificació de la sol·licitud

Pasos a seguir:

QuÈ Qui Com
Omplir les fitxes del depòsit, inclosos els resums en castellà, valencià i anglès Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Sol·licitud de depòsit pel doctorand
Pujar l’autorització de coautors (en cas tesi per compendi) Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Sol·licitud de depòsit pel doctorand
Pujar la justificació de sol·licitud d’embargament (si és el cas) Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Sol·licitud de depòsit pel doctorand
Pujar el fitxer de l’índex de la tesi Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Sol·licitud de depòsit pel doctorand
Pagament de la taxa de depòsit de la tesi (una vegada sol·licitat el depòsit) Doctorand Des de Gestió de Tesi, Fase Avaluació / Sol·licitud de depòsit pel doctorand/ Pagament TPV
Acceptació / Rebuig del depòsit Escola de Doctorat Des de Gestió de Tesi

Detall:

L’estudiant pot sol·licitar el depòsit de la tesi a partir del moment en què la CAPD autoritza els canvis en la tesi.

El depòsit s’ha de fer des de l’eina Gestió de Tesi. El doctorand ha de completar cinc pestanyes amb informació personal, informació sobre la tesi, paraules clau i resums i fitxers a adjuntar.

Una vegada completades les fitxes l’estudiant ha de sol·licitar el depòsit de la tesi, la qual cosa li donarà accés a pagar la taxa administrativa de depòsit.

Quan el pagament s’haja fet efectiu, l’Escola de Doctorat passarà a revisar el depòsit, i acceptar-lo o rebutjar-lo, si es troba alguna deficiència que s’ha de corregir.

A partir de l’endemà del dia que l’Escola de Doctorat accepta el depòsit s’inicia el període de deu dies naturals d’exposició pública de la tesi. Durant el període la informació proporcionada pel doctorand es publica a través de la pàgina web de l’Escola de Doctorat i s’emet un comunicat sobre aquest tema dirigit a la comunitat universitària de la UPV, amb la finalitat que els doctors que així ho consideren puguen presentar al·legacions sobre el contingut de la tesi davant de l’Escola de Doctorat.

5.- Proposta dels membres del tribunal (si no s'ha fet amb anterioritat)

Documentació necessària:

 • Proposta prèvia de sis membres per al tribunal i els CV actualitzats (els puja el director o coordinador)

Passos que s’han de seguir:

Què Qui Com
Fer la proposta de membres del tribunal (titulars i suplents) Director / Coordinador Des de Gestió de Tesi, Fase avaluació / Proposta de tribunal CAPD

Detall:

El director de la tesi, junt amb el doctorand, pot preparar una proposta inicial de membres del tribunal per a avaluar la defensa de la tesi. Com en el cas dels avaluadors externs, la proposta inicial l’ha d’aprovar la CAPD, la qual farà al seu torn la proposta formal a l’Escola de Doctorat de la UPV, per a estudi i designació. La proposta es podrà fer en paral·lel a la proposta d’avaluadors externs.


Juntament amb la proposta s'acompanyarà la informació necessària per justificar-ne l'afinitat com a experts especialistes amb el tema de la tesi doctoral. Es podrà aportar un pdf amb el seu CV (complet o resumit), un pdf amb un enllaç a un currículum institucional si se'n té, o incloure el seu identificador ORCID.

L’Escola de Doctorat designarà, entre els candidats proposats, el tribunal titular i el suplent.

La proposta de tribunal s’ha d’ajustar al següent:

 • El tribunal avaluador de la tesi el compon un total de tres membres titulars i tres membres suplents, tots doctors i amb experiència investigadora acreditada. Com a màxim, un dels membres pot pertànyer a la Universitat Politècnica de València o a les institucions col·laboradores en el programa de doctorat o l’Escola de Doctorat. La resta ha de complir aquests requisits.
 • En la composició del tribunal que actue en l’acte de la defensa de la tesi, només pot haver-hi un dels experts que hagen avaluat la tesi doctoral.
 • La proposta concreta els càrrecs de president, secretari i vocal del tribunal i els suplents respectius.
 • Per a ser president es requereix haver dirigit almenys una tesi doctoral.
 • No poden formar part del tribunal els directors de la tesi corresponent.

Els informes d’avaluació fets pels experts externs han d’estar a la disposició dels membres del tribunal, des del moment del nomenament.

Una vegada aprovada la designació, i a partir del moment en què s’haja acceptat el depòsit de la tesi, l’Escola de Doctorat convida els membres a participar en el tribunal. En cas d’acceptar s’ha de subministrar una còpia de la versió definitiva de la tesi doctoral i els informes dels experts externs. En cas de rebutjar la invitació es convida el suplent.

En cas que algun membre designat necessite el document de tesi en format físic, es traslladarà la petició a la direcció de tesi o al doctorand perquè puguen remetre-li’l.

Instruccions per a la gestió dels tribunals.

6.- Defensa de la Tesi Doctoral

Passos que s’han de seguir:

Què Qui Com
Convocatòria de l’acte de defensa President del Tribunal Des de Gestió de Tesi
Generació de l’acta de la defensa i avaluació Tribunal Des de Gestió de Tesi
Validació de l’acta de la defensa Escola de Doctorat Des de Gestió de Tesi

Detall:

Passat el període d’exposició pública de la tesi, i després de tenir l’acceptació dels tres membres del tribunal, el president del tribunal pot convocar la defensa amb la concreció de data, hora i lloc de la defensa, sempre amb, almenys, 10 dies d'antelació a l'acte de defensa. La direcció de la tesi i els responsables del programa de doctorat han de donar suport al president en la gestió de la convocatòria (reserva d’espais…). L’Escola de Doctorat contacta amb els membres del tribunal per a la gestió dels desplaçaments.

La tesi doctoral s’avalua en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consisteix en l’exposició i la defensa del doctorand del treball de recerca elaborat davant dels membres del tribunal. El tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal pot atorgar la menció de «cum laude» si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. A més, el tribunal avalua les competències transversals adquirides pel doctorand en una escala de 0 a 10. El tribunal també valora la proposta o no proposta de la tesi al premi extraordinari.

Una vegada conclosa la defensa, el secretari del tribunal lliura la documentació corresponent a l’Escola de Doctorat que serà l’encarregada de validar la informació de l’acta arreplegada.

A partir de l’endemà a la validació de l’acta de defensa per part de l’Escola de Doctorat el nou doctor rebrà un correu electrònic amb instruccions per a poder iniciar la gestió de petició del títol de doctor.INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE MENCIONS I DILIGÈNCIES EN EL TÍTOL DE DOCTOR

Doctorat internacional i tesi en règim de cotutela internacional

Doctorat industrial


EMAS upv