- -
UPV
 
Supervisió i seguiment

El curs acadèmic comença amb efectes d’1 de setembre i conclou amb efectes del 31 de juliol de l’any següent.

Els doctorands admesos en els programes de doctorat es matricularan cada curs a través de l’Escola de Doctorat. A partir del curs 2015-2016, la renovació de la segona matrícula i posteriors es farà de forma automàtica, després de la corresponent notificació a l’estudiant.

En cas que el director pertanga a la UPV, ha d’assumir també les funcions de tutor.

Cada doctorand tindrà un registre d’activitats en el qual s’han d’inscriure totes les activitats d’interès per al desenvolupament del doctorat: pla de recerca i activitats formatives. Aquest registre formarà part de l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Abans del final del primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca que ha d’incloure almenys els objectius a assolir en la tesi i la metodologia a utilitzar, com també els mitjans i la planificació temporal per a aconseguir-ho. És recomanable gestionar el pla de recerca abans de l’inici del començament del procés d’avaluació anual (juny del curs matriculat).

Avaluació anual

Durant el mes de juny, independentment de la data de matrícula, el doctorand ha d’elaborar un informe d’autoavaluació anual del seu pla de recerca i experiències en el programa de doctorat.

Aquest informe serà revisat per la direcció de tesi i/o pel tutor, que durant la primera quinzena de juliol ha d’emetre una valoració, que la CAPD ha de tenir en compte. El director/tutor pot demanar la millora de l’informe al doctorand, el qual disposarà de 5 dies addicionals als terminis indicats per a dur-la a terme.

La CAPD ha d’avaluar el registre d’activitats dels alumnes: pla de recerca i activitats formatives de caràcter específic, juntament amb dels informes emesos pel tutor/director. L’avaluació positiva és requisit indispensable per a continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos, i amb aquesta finalitat ha d’elaborar un nou informe de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.


EMAS upv