- -
UPV
 
Durada dels estudis de doctorat

La durada dels estudis de doctorat serà d’un màxim de tres anys, a temps complet, comptadors des de la matrícula del doctorand en el programa (o des que s’hagen completat els complements de formació) fins a la presentació de la tesi doctoral.

La CAPD pot autoritzar la realització d’estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, tals estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Aquesta modalitat de dedicació mai és aplicable a doctorands que es troben finançats per una beca.

Si, transcorregut el termini esmentat de tres anys, no s’haguera presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini un any més, que, excepcionalment, es podria ampliar un altre any addicional, en les condicions que s’hagen establit en el corresponent programa de doctorat. En el cas d’estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més i, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar un altre any addicional.

A l’efecte del còmput del període anterior, no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Els justificants d’aquestes situacions s’han de fer arribar als serveis administratius de l’Escola de Doctorat per a gestionar-los en els expedients.

Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand.

En aquest enllaç podràs trobar informació específica i del procés de sol·licitud relacionada amb el règim de dedicació o matrícula a temps parcial, prorrogues i baixes.


EMAS upv