- -
UPV
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa

El programa de doctorat l’organitza, dissenya, coordina i supervisa la comissió acadèmica (CA) responsable de dur-ne a terme la definició, actualització i qualitat, així com també de les activitats de formació i recerca. Aquesta comissió la componen entre cinc i sis membres a més del coordinador del programa, tots professors doctors del Departament de Comunicacions de la UPV.

Tots els membres de la comissió tenen almenys un sexenni de recerca reconegut i a més han dirigit tesi en els darrers cinc anys.

És la CA qui vetla pel compliment dels criteris d’admissió al programa i és responsable de la valoració tenint en compte els aspectes següents:

 1. Titulació acadèmica: poden accedir al programa els titulats espanyols o estrangers amb formació en els graus següents: qualsevol grau de l’àmbit de l’enginyeria de Telecomunicació, enginyeria Informàtica, enginyeria Electrònica, Física.
 2. Formació de postgrau: s’ha d’acreditar haver superat almenys 60 crèdits de formació de postgrau (màster) en l’àmbit de l’enginyeria de Telecomunicació.
 3. Expedient acadèmic: s’ha d’aportar l’expedient acadèmic tant de grau com de postgrau per a la valoració de la CA.
 4. Complements de formació: l’admissió de l’alumne pot incloure l’exigència de complements de formació quan la CA ho considere necessari, en funció de la formació prèvia de l’estudiant.

La CA del programa és la responsable d’avaluar l’admissió dels alumnes aplicant un índex de valoració (IV) en una escala de 0 a 100 punts. Pot accedir al programa de doctorat qui supere un IV de 70 punts. L’IV es calcula segons s’indica en els supòsits següents:

 1. En el cas d’haver cursat prèviament almenys 60 crèdits de nivell de màster universitari s’aplica l’equació següent:
  IV = 20 * E + 30 * T + 50 * M
  E és el factor de ponderació de l’expedient acadèmic del total dels estudis (de grau i postgrau) considerant la nota mitjana global en escala normalitzada de 0 a 1, T el factor de ponderació del títol de grau i M el factor de ponderació de la formació de postgrau. Els valors que prenen els factors T i M són:
  • Formació en grau:
   • Graus de l’àmbit de l’enginyeria de Telecomunicació: T = 1
   • Graus en enginyeria Informàtica, en enginyeria Electrònica, i en Física: T = 0,75
  • Formació en màster:
   • Màster universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions: M = 1
   • Altres màsters amb continguts amb una afinitat del 75% a les línies de recerca del doctorat (valoració prèvia de la CA): M = 0,75.
   • Altres màsters amb continguts amb una afinitat del 50% a les línies de recerca del doctorat (valoració prèvia de la CA): M = 0,5.
  Únicament els alumnes que complisquen una valoració de M = 1 estan exempts de cursar complements de formació, i poden accedir directament al programa de doctorat. En cas contrari, en funció de la formació de grau i postgrau aportada, la CA determina els complements de formació que ha de cursar l’alumne per a ser efectiva l’admissió al programa de doctorat.

  Aquests complements de formació s’adquireixen a través de l’oferta formativa del màster universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions amb continguts que permeten complementar la formació requerida per a assegurar l’èxit de la formació doctoral. Aquesta formació es recomana tenint en compte les febleses formatives de l’alumne i la línia de recerca en la qual mostra interès a participar.

  L’etapa de formació és: fins a un màxim de 15 ECTS per als alumnes que accedisquen amb un màster valorat amb un factor de ponderació M = 0,5; i fins a un màxim de 9 ECTS per als alumnes que accedisquen amb un màster valorat amb un factor de ponderació M = 0,75.

  La formació complementària l’han de fer amb assignatures del màster universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions que imparteixen doctors del Departament de Comunicacions vinculats al Programa de Doctorat en Telecomunicació. Totes les assignatures del màster estan relacionades amb les temàtiques de les línies de recerca del programa de doctorat, i són per tant coherents amb l’àmbit científic del programa.
 2. b. En el cas de no haver cursat prèviament crèdits de nivell de màster i tenir un títol oficial espanyol de grau de, almenys, 300 crèdits ECTS s’aplica l’equació següent:
  IV = 20 E + 80 * T
  E és el factor de ponderació de l’expedient acadèmic dels estudis de grau considerant la nota mitjana global en escala normalitzada de 0 a 1 i T el factor de ponderació del títol de grau i el valor del qual ve donat segons la llista per al supòsit anterior.

  Qui siga valorat en aquest supòsit ha de cursar complements de formació amb caràcter obligatori. Igual que per al supòsit anterior, aquests complements de formació s’han d’adquirir a través de l’oferta formativa del màster universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions. En funció de la formació prèvia han de cursar fins a un màxim de 15 ECTS entre les assignatures del màster indicat, així mateix han de fer un treball de recerca equivalent al treball final de màster.

  La formació complementària l’han de fer amb assignatures del màster universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions que imparteixen doctors del Departament de Comunicacions vinculats al Programa de Doctorat en Telecomunicació. Totes les assignatures del màster estan relacionades amb les temàtiques de les línies de recerca del programa de doctorat, i són per tant coherents amb l’àmbit científic del programa. El treball de recerca l’ha de dirigir un doctor pertanyent al programa de doctorat en Telecomunicació.

EMAS upv