- -
UPV
 
Quantia màxima per atendre les despeses generades per les defenses de les tesis doctorals
Escola de Doctorat Normativa Institucional Tesis Doctoral Quantia màxima per atendre les despeses generades per les defenses de les tesis doctorals  ...

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de UPV, en sessió celebrada el 01 de març de 2019, va modificar el màxim per a les despeses relacionades amb les defenses de les tesis doctorals d'acord al següent:

- Fixar en 1.500 € l'import màxim per a atendre totes les despeses (desplaçaments, dietes, assistències) dels membres del tribunal de tesi doctoral.

- En els casos en què la tesi opti a la Menció Internacional, aquest import podrà incrementar-se en:

* 500 € quan el professor que assisteix des de la institució estrangera vingui d'una institució de l'EEES

* 1000 € quan el professor que assisteix des de la institució estrangera vingui d'una institució de fora de l'EEES

- En els casos en què la defensa es faci al campus d'Alcoi o al campus de Gandia, aquest import podrà incrementar-se en 300 €

Despeses que s'inclouen

1.- Assistències:

President: 57,61 €

Secretari: 57,61 €

Vocal: 54,15 €

2.- Locomoció:

És imprescindible que a la factura o justificant de la locomoció, s'indiquin les dates i horaris de sortida i tornada per tal de calcular l'import de la manutenció.

Si el desplaçament es realitza en vehicle propi, s'abonarà 0,19 € / km, emplenant l'imprès que es facilita el dia de la Defensa, indicant data i hora de sortida i tornada, així com els Kms. Recorreguts i matrícula del vehicle.

3.- Manutenció:

Dieta completa: 37,40 €

½ Dieta: 18,70 €

4.- Allotjament:

Es podran incloure 2 nits d'allotjament quan el membre del Tribunal es desplaci des d'un país estranger o des de ciutats a Espanya quan hi hagi dificultats per coordinar els diferents mitjans de transport necessaris.

Consultar amb l'Escola de Doctorat dels imports màxims a aplicar.

5.- Altres despeses: S'hauran d'aportar tiquets originals de taxis, metro, bus, pàrquing, autopista, etc. per a la seva reemborsament als interessats.


EMAS upv