- -
UPV
 
Informació i procés de sol·licitud

 

Normativa

Calendari acadèmic del curs en estudis de doctorat.
Normativa institucional de Procediment per a la concessió de baixes o anul·lacions de matrícula dels alumnes de títols oficials de la Universitat Politècnica de València.

El termini general per a tota la universitat és 31 d'octubre. Per a estudis de doctorat, a més, s'inclou un termini d'un mes des de la formalització de la matrícula per l'alumne. Dins d'aquests terminis és possible sol·licitar el reintegrament de la taxa abonada, en cas d'haver-lo fet.
Fora d'aquests terminis, és possible gestionar sol·licitud d'anul·lació de matrícula, sense que comporte inherent a la mateixa el reintegrament o anul·lació de la taxa del curs. acadèmic.

Documentació

Sol·licitud i, si escau, informes del/de la tutor/a i acadèmica.

Procediment

El/la doctorand/a redactarà una sol·licitud en format lliure que, una vegada signada, remetrà escanejada, i adjunta a un correu electrònic, a l'adreça institucional de l'Escola de Doctorat (escueladoctorado@upv.es).

La sol·licitud haurà de contenir el detall justificatiu de la sol·licitud i de les possibles causes sobrevingudes que puguen comportar al reintegrament de la taxa abonada o anul·lació d'aquesta.

A la sol·licitud es pot acompanyar informe del tutor i acadèmica.

L'Escola de Doctorat podrà sol·licitar informe, en cas de no acompanyar-se, a tutor i acadèmica del programa de doctorat al qual estiga adscrit/a el/la alumne/a.

Amb tota la documentació l'escola decidirà si escau o no el reintegrament o anul·lació de la taxa, en cas que s'haja sol·licitat, procedirà a la gestió i notificarà, mitjançant correu electrònic, al/a la interessat/a, així com acadèmica i tutor/a i director/a/és/as.


EMAS upv