- -
UPV
 
Informació i procés de sol·licitud

A l'efecte del còmput de la duració dels estudis de doctorat, no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Per a registrar aquestes situacions es possibilita la gestió a través de l'eina informàtica “Gestió de tesi” – Fase d'elaboració – Sol·licitud de baixes/pròrrogues, en dues opcions diferenciades: Baixa metgessa i Embaràs/Maternitat/Paternitat.

Per a aquestes dues opcions se sol·licita una motivació (text simple que no requereix ser explícit ni detallat) i un document justificatiu que en el cas de baixes mèdiques serà, generalment, un comunicat de baixa laboral, encara que també s'accepta, en cas que no existisca baixa laboral, un certificat mèdic, que inclouran necessàriament la data d'inici i fi de la situació. No es necessita diagnòstics detallats i es poden sol·licitar en qualsevol moment, generalment finalitzada la situació. No s'admeten citacions mèdiques, parts diagnòstics, o cites de tractament. En cas de presentar-se baixes laborals prolongades només és necessària la inclusió del primer comunicat de baixa (inici de la situació) i de l'últim comunicat d'alta (fi de la situació).

Per a les baixes per embaràs/maternitat/paternitat, és suficient la presentació d'algun document que confirme l'inici de la situació (certificat d'hospitalització, llibre de família…). El temps màxim d'aquesta situació serà el màxim establit per la llei.

Els casos de baixa per embaràs de risc es tramiten com a baixa mèdica amb les mateixes característiques i requeriments que s'estableixen per a aquest tipus de baixes.


EMAS upv