- -
UPV
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa

Els requisits d’accés als programa oficials de doctorat són els establits en el Reial decret 99/2011 de 28 de gener. Així, amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari. Així mateix, pot accedir qui es trobe en algun dels supòsits regulats per l’article 6 de l’esmentat Reial decret.

Hi ha un perfil d’accés recomanat a qui no li siguen exigibles complements formatius. Aquest perfil correspon a alumnes amb una titulació d’accés al programa que inclou formació específica en economia agrària, economia del medi ambient i els recursos naturals i/o economia del desenvolupament per un equivalent a 60 ECTS.

Així mateix, hi ha dos perfils d’accés admissibles més:

  1. Sol·licitants que procedisquen d’una formació en l’àmbit de les ciències econòmiques (ciències econòmiques o empresarials) o socials (ciències polítiques, sociologia).
  2. Sol·licitants que partisquen d’una formació de caràcter més tècnic (enginyeries, ciències ambientals) relacionada amb l’activitat agroalimentària i el medi ambient, i que tenen formació en economia (tal com inclouen molts plans d’estudis d’aquestes titulacions).

La comissió acadèmica té en compte el perfil dels alumnes admesos per a establir, en aquests dos últims casos, els complements de formació que corresponen a matèries impartides en el màster universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient. En l’apartat corresponent (apartat 3.4) s’especifiquen els criteris utilitzats per a l’establiment d’aquests complements.

Per als alumnes que sol·liciten fer els estudis de doctorat a temps parcial, la comissió del programa de doctorat avalua les circumstàncies del sol·licitant i els motius que justifiquen aquesta dedicació (compatibilitat amb altres activitats laborals, situació familiar, etc.).

Els alumnes acceptats a temps parcial tenen una programació de les activitats formatives diferents dels alumnes a temps complet (vegeu més avant l’apartat corresponent a les activitats formatives).

El procés formatiu es pot fer indistintament en dues llengües: espanyol i anglès. En tot cas, el sol·licitant ha d’acreditar un nivell alt en qualsevol (llengua materna o titulació oficial). En els criteris de valoració per a l’admissió, vegeu més avant, es considera el coneixement d’ambdues llengües o de terceres.

L’admissió dels sol·licitants es fa aplicant els criteris i ponderacions que hi ha a continuació. Per a admetre un alumne cal que obtinga una puntuació mínima de 75 punts sobre 100.

  • Titulació acadèmica (30%)
  • Màster universitari (40%)
  • Expedient acadèmic del màster (20%)
  • Altres mèrits (entre els quals coneixement d’idiomes, experiència professional) (10%)

Al seu torn, cada mèrit està corregit amb un coeficient d’afinitat amb les línies de recerca del programa de doctorat. El coeficient oscil·la entre 0 (gens d’afinitat) i 1 (afinitat màxima).

Per als alumnes a temps parcial i els alumnes amb necessitats específiques, es fa una entrevista personal que permet establir i considerar les limitacions concretes que té (temporals, accessibilitat). Així és possible establir un disseny i una programació temporal de les activitats formatives que facilite que aquests alumnes les facen.


EMAS upv