- -
UPV
 
Inici UPV :: Admissió :: Futur estudiant :: Després del batxillerat o CFGS

Preguntes freqüents

Proves d'accés a la universitat (PAU) 

En pagar les PAU, em serveix per a les dues convocatòries (ordinària i extraordinària)?
Les taxes de les PAU s'abonen per a cadascuna de les convocatòries. L'import de les taxes és únic, de 78,20 euros, independentment del nombre d'exàmens que realitzes (només fase obligatòria; fase obligatòria i voluntària, o només fase voluntària).


Hi ha algun tipus de descompte a l'hora de pagar les PAU?
Per a l'abonament de les taxes de PAU tens les exempcions i bonificacions següents. Hi ha exempció del pagament de les taxes de les PAU si estàs en alguna d'aquestes situacions: discapacitat, família nombrosa de categoria especial, família monoparental de categoria especial, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme, situació d'exclusió social, sistema de protecció de menors, sistema judicial de reeducació, matrícula d'honor en segon de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat.

Hi ha exempció del pagament del 50% de les taxes de les PAU si et trobes en alguna d'aquestes situacions: família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general.


L'assignatura troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II) de la fase obligatòria puntua dues vegades? I l'idioma estranger?
Sí, la qualificació d'aquesta assignatura s'utilitza dues vegades, per a calcular la mitjana de les 5 de la fase obligatòria i també per a fer la ponderació, junt amb les altres 4 (com a màxim) de la fase voluntària que s'utilitzen per a fer la ponderació. L'idioma estranger de la fase obligatòria està en la mateixa situació.


Si no em presente a la fase voluntària, també se'm pondera la troncal general de modalitat de la fase obligatòria? I l'idioma estranger?
Sí. Si l'estudiant no es presenta a cap assignatura de la fase voluntària pot tenir un màxim de 14 punts per a l'admissió a la universitat, en algunes titulacions, perquè l'assignatura troncal general cursada amb vinculació a la modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II) se li fa la ponderació automàticament (en aquelles titulacions en les quals es puga), igual que l'idioma estranger de la fase obligatòria. Cal tenir present que l'assignatura troncal general vinculada a la modalitat sempre puntua 0,2, en aquelles branques en les quals es fa la ponderació.


Si em presente a la fase voluntària, també se'm pondera l'assignatura de la fase obligatòria?
Sí. L'estudiant pot tenir un màxim de 6 assignatures en què es fa la ponderació, les 4 de la fase voluntària, la troncal general de modalitat de la fase obligatòria i l'idioma estranger de la fase obligatòria. El sistema informàtic agafarà, per a cada titulació universitària, les qualificacions de les 2 (d'aquestes 6 assignatures) en què millor nota d'admissió tinga l'estudiant.


Si soc una alumna o alumne estranger, és a dir, que estudie en un centre de la Comunitat Valenciana però amb un sistema educatiu estranger, o que vinc directament d'un altre país, puc accedir a les universitats valencianes?
Sí. Cal diferenciar si el país dels estudis és un dels que tenen conveni d'accés amb Espanya o si no en té. Les condicions de l'accés, les determinarà la UNED. Si l'estudiant ha de fer les PAU per a accedir a les nostres universitats, aquestes proves han de realitzar-se a la UNED, les proves PCE. És la UNED la que emetrà una credencial i farà les proves, amb les quals podrà accedir al nostre procediment de preinscripció universitària. Es pot consultar el document sobre accés i admissió d'estudiantat estranger.


Com són els exàmens de la UNED per a l'accés d'alumnat estranger?
Els exàmens de les PCE de la UNED poden consultar-se en la pàgina web d'aquesta universitat, en UNEDasiss. Web de la UNED  Web de la UNED  (obri nova finestra)


Puc obtenir l'exempció de l'examen de valencià a les PAU?
Té exempció de realitzar l'exercici de "valencià: llengua i literatura II" de la prova d'accés a la universitat l'alumnat que tinga una resolució positiva d'exempció de valencià a les PAU. Els centres educatius només poden concedir l'exempció de valencià a les PAU a l'estudiantat que està en una d'aquestes dues situacions:
a) Haver obtingut resolució positiva d'exempció de valencià en 4t de l'ESO o 1r o 2n de batxillerat.
b) Haver obtingut resolució positiva d'exempció de valencià a les PAU per la Direcció General de Política Educativa.


Preinscripció per a alumnes nacionals 

On es realitza la preinscripció?
En línia, a través d'un assistent de la Generalitat Valenciana: www.preinscripcion.gva.es  www.preinscripcion.gva.es  (obri nova finestra)


Com obtenir la clau?
Per a entrar al portal, has d'identificar-te amb el nom d'usuari o usuària i la clau que et proporcionaran el primer dia de la PAU en el full d'etiquetes identificadores.


Puc iniciar els tràmits, encara que em falte alguna dada?
Sí, en iniciar els tràmits es crea un fitxer on vas aportant la documentació que et demanen. Pots fer-ho en diverses sessions, a mesura que vages tenint les dades que et demanen.


Necessite els documents originals en la preinscripció?
No, pots escanejar-los i pujar-los a mesura que els tingues. Et demanaran la presentació física d'alguns documents originals com el títol, però això serà quan ja estigues estudiant a la UPV. Pots presentar-los fins al desembre.


Com sabré on m'han admès?
El document que acredita que has superat les PAU s'obté a través del Portal de l'Estudiant.  Portal de l'Estudiant.  (obri nova finestra) Si t'han admès en un grau de la UPV, t'enviarem un missatge al mòbil amb el dia i l'hora concrets per a fer la matrícula en línia.


On puc consultar les ponderacions de les assignatures per a cada estudi de grau?
En la pàgina web del Servei d'Alumnat de la UPV: http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/719586normalv.html http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/719586normalv.html (obri nova finestra)


Com es ponderen les assignatures dels dobles graus, si són diferents puntuacions en cada grau?
Es pondera l'assignatura més alta, sempre per a beneficiar l'alumnat.


Preinscripció per a alumnes estrangers 

Preinscripció des del sistema educatiu espanyol fora d'Espanya
Se segueixen els mateixos passos que l'alumnat que està estudiant a Espanya. En acabar 2n de batxillerat, es realitzen les proves d'accés a la universitat (PAU) i s'obté la nota d'accés a la Universitat. La preinscripció es realitza en línia, a través d'un assistent de la Generalitat Valenciana: www.preinscripcion.gva.es www.preinscripcion.gva.es (obri nova finestra)


Preinscripció des d'altres sistemes educatius
Per a accedir a la UPV els estudiants han de realitzar dos tràmits previs. D'una banda, l'acreditació, que es realitza a la web UNEDasiss i per un altre, l'homologació, que es realitza a la web del Ministeri d'Educació espanyol. Per als sistemes educatius de l'espai europeu d'educació superior (EEES) o països amb conveni de reciprocitat tan sols fa falta l'acreditació. Per a la resta, homologació i acreditació. És molt recomanable iniciar els tràmits amb la UNED i el Ministeri com més prompte millor. Encara que la sol·licitud d'acreditació a la UNED no estiga resolta, l'alumnat ha de realitzar la preinscripció en termini.


Què és l'acreditació UNEDasiss?
L'acreditació UNEDasiss és un certificat digital que permet a l'estudiant participar en els processos d'admissió a la universitat a Espanya, i que consisteix en la valoració d'expedients acadèmics obtinguts en sistemes educatius internacionals d'una manera homogènia i regulada. Aquesta acreditació inclou també les qualificacions de proves de competències específiques (PCE) realitzades a la UNED, així com altres serveis sol·licitats per l'estudiant.


Accés 

Què necessite per a poder accedir a la universitat?
Si has estudiat el batxillerat, has de superar les proves d'accés a la universitat (PAU). No obstant això, pots accedir sense les PAU si tens un títol de Tècnica o Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Esportiu o Tècnica Esportiva Superior, o de Tècnica o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. I també si ja tens un altre títol universitari. Si has cursat estudis preuniversitaris en un sistema educatiu estranger, has de dirigir-te a la UNED. En tots els casos has de fer la preinscripció universitària, per a obtenir una plaça en un grau.


Què és la nota d'accés a la universitat (NAU)?
Aquesta nota es calcula com la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase obligatòria. Per a fer una mitjana és necessari que la qualificació de la fase obligatòria siga igual o superior a 4 punts. Superaràs les PAU quan la nota d'accés a la universitat (NAU) siga igual o superior a 5 punts. La nota d'accés a la universitat (NAU) té validesa indefinida, i el màxim que pots obtenir ací són 10 punts.


Què és la nota d'admissió a la universitat?
Ací entren en joc les ponderacions, és a dir, aquelles assignatures de la fase voluntària i algunes de la fase obligatòria que es ponderen amb 0,1 o 0,2, en funció del grau que tries. I el màxim que pots obtenir ací són 14 punts.

A la UPV, hem dissenyat un simulador de notes, a manera informativa i sense cap validesa legal, perquè pugues calcular quina podria ser la teua nota d'accés i la teua nota d'admissió:
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_simula.frmNotas?P_IDIOMA=v http://www.upv.es/pls/oalu/sic_simula.frmNotas?P_IDIOMA=v (obri nova finestra)


Què són les notes de tall dels graus i on puc consultar-les?
Les notes de tall no les posen les universitats públiques, sinó que és la nota d'admissió que té l'última alumna o alumne matriculat en un grau en concret i en una universitat concreta. Les notes de tall poden variar d'un any a un altre, però solen variar poc. Depenen de la demanda, és a dir, la nota de tall la posa l'alumnat que entra a la universitat cada any, segons la seua nota d'admissió..

Les notes de tall es poden consultar en cadascuna de les webs de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Per exemple, a la UPV:
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_futuroalumno.notascorte?p_idioma=v http://www.upv.es/pls/oalu/sic_futuroalumno.notascorte?p_idioma=v (obri nova finestra)

I en la web de la Generalitat Valenciana:
http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion (obri nova finestra)


Què he de fer en acabar un cicle formatiu de grau superior si vull iniciar estudis universitaris de grau?
Pots fer la preinscripció, sense necessitat de fer les PAU. Però tingues en compte que entres en el mateix grup que l'alumnat de batxillerat que sí que fa les PAU i la seua nota d'admissió a la universitat pot arribar als 14 punts, mentre que la teua arriba als 10 punts. Segons quin grau vulgues estudiar (i tenint en compte la nota de tall) pots presentar-te als exàmens de la fase voluntària de les PAU per a pujar nota. Però això és voluntari.


Si no he obtingut plaça en el grau que vull cursar, què puc fer?


- Pots presentar-te a la fase voluntària de les PAU per a pujar nota.

- Pots començar un altre grau i quan s'òbriga el període per a sol·licitar "la continuació d'estudis", de mitjan febrer a principis de març, sol·licitar el canvi al grau que volies cursar. Important: 1) t'han de reconèixer 30 crèdits, com a mínim, en els nous estudis universitaris als quals vols accedir, i 2) s'ofereixen molt poques places, i les places s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic universitari, és a dir, de la nota. Pots consultar tota la informació sobre aquest tema en la web del Servei d'Alumnat:
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528248normalv.html http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528248normalv.html (obri nova finestra)

- Pots estudiar un cicle formatiu de grau superior relacionat amb el grau que vols cursar.


Què puc fer si vull canviar d'estudis universitaris?
Quan s'òbriga el període per a sol·licitar "la continuació d'estudis", de mitjan febrer a principis de març, sol·licita el canvi al grau que vols estudiar. Important: 1) t'han de reconèixer 30 crèdits, com a mínim, en els nous estudis universitaris als quals vols accedir, i 2) s'ofereixen molt poques places, i les places s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic universitari, és a dir, de la nota. Pots consultar tota la informació sobre aquest tema en la web del Servei d'Alumnat: http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528248normalv.html http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528248normalv.html (obri nova finestra)


Qui pot sol·licitar l'admissió per continuació d'estudis?
Pot sol·licitar l'admissió per continuació d'estudis exclusivament l'estudiantat amb estudis universitaris oficials parcials espanyols o amb estudis universitaris estrangers.


Com es fa el trasllat d'expedient d'una altra universitat a la UPV?
Cal entrar per "admissió per canvi d'estudis"; es paga la taxa corresponent al centre d'origen i es matricula a la UPV. L'admissió per canvi d'estudis és compatible amb la preinscripció general, és a dir, es poden fer totes dues sol·licituds.

Admissió per canvi d'estudis: es fa un estudi d'equivalència previ amb un mínim de 30 crèdits aprovats.

Admissió per preinscripció: el reconeixement de crèdits és posterior a la matrícula i es demana al seu centre per la intranet.


Matrícula i costos 

Què he de pagar en matricular-me d'un grau universitari?
La UPV és una universitat pública i els seus preus estan subvencionats. El primer any sol costar entre 1.000 i 1.300 euros, més les despeses de secretaria i homologació, que no arriben als 200 euros.

El preu de la matrícula està en funció del nombre de crèdits dels quals et matricules i del preu del crèdit. El preu del crèdit, l'estableix anualment la Conselleria i varia en funció del nivell d'experimentalitat al qual pertanga el grau en què t'has matriculat. També varia segons es tracte d'una primera, segona, tercera o successives matrícules, és a dir, si repeteixes assignatures. Pots consultar el decret de taxes en l'enllaç següent:
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528304normalv.html http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528304normalv.html (obri nova finestra)


A més dels crèdits dels quals et matricules, has de pagar les taxes següents:

- Obertura d'expedient, en el cas que siga la primera vegada que et matricules d'uns estudis.
- Certificat acadèmic oficial (CAO), on consten les qualificacions de les proves d'accés a la universitat (PAU).
- Expedició/manteniment del carnet de la Universitat.
- Assegurança escolar (si eres menor de 28 anys).


Quins són els mètodes de pagament de la matrícula?
Les formes de pagament que pots triar per a pagar la matrícula són:

- Càrrec en compte en un termini
- Càrrec en compte en dos terminis
- Càrrec en compte fraccionat per mesos (8 mesos)
- Targeta de crèdit en un termini
- Targeta de crèdit en dos terminis.

A l'automatrícula has d'indicar quina és la forma de pagament que prefereixes. El primer pagament no es realitza fins al mes de setembre.


Hi ha algun motiu d'exempció per al pagament de les taxes de matrícula?
Sí. Hi ha exempció del pagament de les taxes de matrícula si estàs en alguna d'aquestes situacions: discapacitat, família nombrosa de categoria especial, família monoparental de categoria especial, víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme, situació d'exclusió social, sistema de protecció de menors, sistema judicial de reeducació, matrícula d'honor en segon de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat.

Hi ha exempció del pagament del 50% de les taxes de matrícula si et trobes en alguna d'aquestes situacions: família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general.


Si obtinc una matrícula d'honor en alguna assignatura de la carrera, tindré dret a algun tipus d'exempció de taxes?
Sí, tindràs una bonificació en l'import de la matrícula del curs immediatament següent, equivalent al preu del mateix nombre de crèdits en els quals has obtingut la matrícula d'honor, sempre que et matricules en els mateixos estudis.


Beques i ajudes 

A quines beques i ajudes puc optar?
Hi ha tres vies per a accedir a ajudes.

- Les beques de l'administració espanyola, Ministeri d'Educació i Generalitat Valenciana, van dirigides a persones que tinguen la nacionalitat o la residència permanent.

- Les beques de la UPV i d'altres organismes privats normalment s'atorguen per mèrits i condicions socioeconòmiques, sense importar la nacionalitat.

- Finalment, també és interessant que l'alumne o alumna s'informe de les ajudes del seu propi país.Si tinc matrícula d'honor, el primer any d'universitat m'ix gratis?
L'estudiantat amb matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat té, durant el primer any i per una sola vegada, una exempció total del pagament de les taxes de matrícula. Igualment, té dret a l'exempció de les taxes d'inscripció en les proves d'accés a la universitat (PAU).


Per a justificar la matrícula d'honor del curs que ve, què he de fer?
Quan et matricules en un grau de la UPV, l'aplicació d'automatrícula et pregunta si has obtingut matrícula d'honor en batxillerat (o premi extraordinari de batxillerat). Si contestes que sí, la universitat ho tindrà en compte per a no gestionar el cobrament dels rebuts per activitat docent (les taxes administratives sí que es paguen).

Has de pujar escanejat a l'aplicació el document que corresponga en cada cas:
- Matrícula d'honor de batxillerat: certificat expedit pel centre d'estudis.
- Premi extraordinari de batxillerat: certificat que acredite l'obtenció del premi.

A través de la intranet podràs veure quan el teu centre valida la documentació que has presentat en la matrícula (generalment, a partir de setembre). Si estiguera incompleta o incorrecta, des de la secretaria del centre contactaran amb tu perquè pugues aportar el que et falta.


Allotjaments 

No visc a València, on puc allotjar-me?
Hi ha col·legis majors i residències universitàries pròximes als tres campus de la UPV: Vera (València), Alcoi i Gandia. http://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-residencias-va.html http://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-residencias-va.html (obri nova finestra)

També pots allotjar-te en un pis compartit prop del campus. La UPV ajuda el seu alumnat de forma gratuïta a aconseguir un allotjament que s'ajuste a les seues expectatives i necessitats. Amb aquesta finalitat, manté una base de dades que serveix de punt de trobada entre estudiants i particulars que ofereixen habitacions en pisos compartits, allotjament a casa d'una família o pisos per a llogar. http://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-upv-va.html http://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-upv-va.html (obri nova finestra)UPV
UPV
UPV
UPV
UPV
-
EMAS upv