Classe d’actuacions

  • A instàncies de part: en rebre una consulta o queixa, o en el cas d’una mediació
  • D’ofici: realitzar per part de la Defensoria algun suggeriment o recomanació

A instàncies de part:

1.    Q U E I X A

2. M E D I A C I Ó

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ

INFORMACIÓ/REUNIONS/CONSULTES ( Procés obert, voluntari i amb compromís d’acatar la decisió final)

DECISIÓ FINAL (termini màxim 3 mesos)