Actuacions abans d’acudir a la Defensoria Universitària

La Defensoria no és un òrgan substitutiu d’altres estructures, unitats i serveis ja existents destinats a canalitzar i resoldre la gestió ordinària de les qüestions de la vida universitària, és per això que es recomana tenir en compte la informació que a continuació es detalla, segons al col·lectiu al qual es pertanga.

ESTUDIANTAT DE LA UPV

I. Problema relacionat amb la MATRÍCULA (inscripció, anul·lació, devolució, canvi de grup, horaris, etc.):

 1. Dirigisca’s a la Secretaria del seu Centre (Escola o Facultat) per a exposar el seu problema.
 2. Acudisca al director/a de la seua Escola o al degà/a de la seua Facultat, si en la Secretaria no s’ha pogut solucionar.
 3. Si no està d’acord amb la resposta obtinguda i considera que s’ha vulnerat els seus drets, dirigisca’s a la Defensoria amb tota la informació sobre el procés. (edifici 3F) https://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=dcu

II. Problema relacionat amb una BECA:

 1. Contacte amb la Unitat de Beques del Servei d’Alumnat (Edifici 2E)
 2. Acudisca al Vicerectorat d’Estudiants i Emprenedoria si en el Servei d’Alumnat no han pogut solucionar el seu problema.
 3. Si no està d’acord amb la resposta obtinguda i considera que s’ha vulnerat els seus drets, dirigisca’s a la Defensoria amb tota la informació sobre el procés. (edifici 3F) https://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=dcu

III. Problema amb la QUALIFICACIÓ d’alguna assignatura:

 1. Sol·licitar al professor o professora responsable la revisió de la qualificació obtinguda. (Normativa de règim acadèmic i avaluació de l’estudiantat en estudis oficials de grau i màster universitari de la Universitat Politècnica de València. NRAE. https://www.upv.es/entidades/sa/ciclos/u0927654.pdf)
 2. Si una vegada esgotades les vies arreplegades en la NRAE, considera que s’han vulnerat els seus drets, pot dirigir-se a la Defensoria Universitària. (edifici 3F) https://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=dcu

IV. Conflicte amb algun membre del professorat o del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS)

 1. Si el conflicte és amb un membre del professorat, dirigisca’s al director o directora del Departament al qual estiga adscrit aquest professor o professora, per a informar sobre l’incident i sol·licitar el tràmit oportú.
 2. Si el conflicte és amb un membre del PTGAS, dirigisca’s al superior jeràrquic d’aquest.

V. Qualsevol altre problema diferent als esmentats anteriorment:

 1. Dirigisca’s directament a la Defensoria Universitària. (edifici 3F) https://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=dcu

PDI de la UPV (personal docent i investigador)

I. Si el problema és amb un o una estudiant o amb un company o companya (PDI o PTGAS)

1. Dirigisca’s en primer lloc a la direcció del Departament, si es tracta de personal adscrit a un Centre, dirigisca’s a la direcció del Centre.

2. Si no troba una solució en l’àmbit del Departament o Centre, acudisca a la Defensoria Universitària. (edifici 3F) https://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=dcu

PTGAS de la UPV (personal tècnic, de gestió i administració i serveis)

I. Si el problema és amb un o una estudiant o amb un company o companya (PDI o PTGAS)

1. Dirigisca’s en primer lloc a la direcció del Departament, si es tracta de personal adscrit a un Centre, dirigisca’s a la direcció del Centre.

2. Si no troba una solució en l’àmbit del Departament o Centre, acudisca a la Defensoria Universitària. (edifici 3F) https://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=dcu