Defensoria Universitària

Informació bàsica per als usuaris i usuàries de la Defensoria Universitària

Qui pot dirigir-se a la Defensoria?

Membres de la comunitat universitària pertanyents a qualsevol dels col·lectius que la componen:

 • Estudiantat
 • Personal Docent i Investigador (PDI)
 • Personal Tècnic i de Gestió d’Administració i Serveis (PTGAS)

Com contactar amb la Defensoria?

 • Acudint a l’oficina de la *Defensoria (Campus de Vera. Edifici F)
 • Presentant escrit en qualsevol dels registres dels campus de la UPV
 • A través de la Seu Electrònica
 • Per correu electrònic: defensoria@upv.es
 • Per telèfon: 96 387 70 45 ext: 78910

Com presentar una queixa?

Contingut d’una queixa

Dades indispensables perquè una queixa siga admesa:

 • Nom i cognoms de la persona que presenta la queixa
 • Dades de contacte: correu electrònic institucional i telèfon
 • Breu descripció dels fets que motiven la queixa
 • Documentació que es considere necessària

Tipus de queixes no admeses

 • Les no fonamentades
 • Les que excedisquen l’àmbit d’actuació de la Defensoria
 • Les queixes pendents de resolució judicial
 • Les anònimes
 • Les que no formulen pretensió concreta
 • Les formulades amb clar perjudici per a terceres persones

Drets de les persones que presenten una queixa

 • Confidencialitat
 • Equanimitat en l’acompliment de les actuacions de la Defensoria
 • Imparcialitat i independència de criteri