SIGTi

El Sistema Intern de Gestió de Qualitat dels Títols Oficials de la UPV (SIGCTi) és el conjunt d’accions planificades i sistemàtiques necessàries per a garantir la qualitat dels ensenyaments oficials de la UPV, assegurar el seu control, revisió i millora contínua. El SIGCTi recull els requisits de qualitat definits en la normativa estatal relativa a l’ordenació dels ensenyaments oficials, així com els criteris i directrius de les agències autonòmica, nacional i europees en matèria d’avaluació dels ensenyaments universitaris.

Funcions

 • El disseny de l’oferta formativa.
 • El desenvolupament de l’ensenyament i altres actuacions orientades a estudiants.
 • El personal acadèmic i de suport a la docència necessari.
 • Els recursos materials i serveis necessaris.
 • La informació pública.
 • La millora contínua dels títols oficials de la UPV.

Gestors

 • L’Estructura Responsable del Títol (ERT: centre, departament o institut).
 • La Comissió Acadèmica del Títol (CAT, en la qual participen els diferents grups d’interés: responsables del títol, alumnat, personal docent i personal d’administració i serveis)..
 • La Comissió de Qualitat de la UPV (CC).
 • Altres òrgans centrals.

El disseny del SIGCTi va ser certificat per la ANECA en 2010 en el marc del programa AUDIT. Per a assegurar la correcta implantació i desenvolupament d’un títol oficial, el SIGCTi contempla tres nivells d’abast:

 • Nivell 1: Definició i documentació dels processos i procediments: d’Universitat, de ERT i dels Serveis de gestió, suport a la docència i la R+D+i (aquests, en el marc del Programa  Pegasus)
 • Nivell 2: Seguiment dels processos i procediments sobre la base d’informació quantitativa (quadre d’indicadors d’activitat, rendiment i percepció) i informació qualitativa (sistema de suggeriments, queixes i felicitacions i informes d’avaluació externa), així com qualsevol una altra informació que permeta identificar àrees de millora.
 • Nivell 3: Establiment d’accions sobre la base dels resultats del seguiment (Nivell 2) que revertisquen en la millora dels títols, tancant així el cicle de millora contínua.