Política i Objectius de Qualitat de la UPV

La Universitat Politècnica de València, és una universitat dinàmica i compromesa amb la formació, la investigació i la transferència de coneixement al més alt nivell. Amb vocació de servei al nostre entorn des d’una perspectiva innovadora, oberta i global, destacant per oferir programes formatius innovadors en l’àmbit de la tecnologia, la ciència, les arts i l’empresa que doten als seus titulats i titulades de coneixements i  competències que els capaciten per a afrontar els reptes que requereix la societat actual.

Objectius de qualitat

 • Actualització de l’oferta acadèmica de grau, màster i doctorat, així com adequar l’oferta de formació contínua i permanent a les demandes de la societat.
 • Disseny i millora dels sistemes de gestió com a eina de millora de l’eficiència de l’organització, de transparència i rendició de comptes davant els diferents grups d’interès.
 • Obtenció de certificacions internacionals de qualitat en aquelles titulacions oficials sobre la base de l’estratègia definida per la UPV.
 • Disseny d’oportunitats formatives innovadores i flexibles que milloren l’experiència d’aprenentatge de l’estudiant alhora que estrenyen el vincle universitat-entorn laboral.
 • Orientació de l’oferta formativa a les persones que treballen en la UPV perquè puguen millorar els seus coneixements i habilitats en els àmbits docents, de gestió, d’investigació i transferència.
 • Coordinació de les actuacions de les diferents unitats de la UPV per a complir amb els objectius establits en el Pla Estratègic UPV.

Compromís

 • Difondre la política i objectius de qualitat establint els canals de comunicació i difusió necessaris per a facilitar la participació de tots els grups d’interès que forma part de la comunitat universitària.
 • Fomentar una cultura de qualitat en la institució, en la qual tots els seus integrants se senten partícips en la promoció i orientació cap a la millora contínua en tots els seus àmbits.
 • Involucrar als diferents grups d’interès en el disseny i actualització dels processos i requeriments del SIQ UPV, vetlant pel seu correcte funcionament i utilitat.
 • Proporcionar la formació adequada als professionals de la comunitat universitària segons les seues respectives activitats, i facilitar els coneixements i habilitats necessàries perquè puguen desenvolupar la seua activitat enfocada a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris.
 • Afavorir una presa de decisions fonamentada tant en l’àmbit docent, com investigador, de transferència i de gestió, a través de l’anàlisi d’indicadors i informació, establint estímuls que orienten a la seua consecució.
 • Cercar un impacte social positiu a través de la cooperació amb qualsevol entitat del seu entorn que afavorisca tant l’aprenentatge de l’estudiant com el benefici social.
 • Fomentar l’intercanvi de coneixement a través de la participació en xarxes amb organismes d’ensenyament d’educació superior, d’investigació i institucions públiques i privades a nivell nacional i internacional.