Comissió qualitat

Composició

President o Presidenta: El Vicerector o la Vicerectora d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües.

Secretari o Secretària: El Director o la Directora de l’Àrea de Qualitat i Acreditació dels Títols.

Vocals:

o El Vicerector o la Vicerectora de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital.
o El Vicerector o la Vicerectora d’Ocupació i Formació Permanent.
o El Gerent o la Gerenta.
o El Director o la Directora de l’Escola de Doctorat.
o Un o una representant dels Directors i les Directores o Degans i Deganes de Centre.
o Un o una representant dels Directors i les Directores de Departament.
o Un o una representant dels Directors i les Directores d’Institut Universitari d’Investigació.
o Un o una representant dels estudiants.
o El Cap o la Cap del Servei d’Avaluació de la Qualitat i Prospectiva.
o Un o una representant del Personal Docent i Investigador expert en l’àmbit de la qualitat.
o Un o una membre del Consell Social.

Àmbits d’actuació

  • Assessorar en matèria de comunicació i participació en accions conjuntes de promoció i captació. 
  • Aprovar accions conjuntes de comunicació institucional. 
  • Coordinar les accions de comunicació institucional.
  • Revisar l’ús de la imatge institucional. 
  • Gestionar la comunicació de crisi en les situacions que requerisquen de la seua activació. 
  • Qualsevol altra funció que se li puga assignar en matèria de comunicació de la Universitat Politècnica de València.

Documents