Informe de gestió de títol

A partir de l’informe de resultats explicat posteriorment, la informació qualitativa (Suggeriments, queixes i felicitacions (Sistema SQF) i informes d’avaluació externa verificació, seguiment i acreditació) i qualsevol una altra que permeta identificar àrees de millora, la CAT elabora l’Informe de gestió del títol, en el qual s’arreplega:

 • La composició de la CAT.
 • Informe de resultats, anàlisis dels mateixos i del compliment de les metes establides.
 • Anàlisi qualitativa del funcionament del Títol: fortaleses i febleses.
 • Anàlisi dels informes d’avaluació externa. Els suggeriments, queixes i felicitacions rebudes.
 • Els resultats de la implantació de les millores.

L’Informe de gestió del Títol proporciona la següent informació d’eixida:

 1. Definició d’objectius i metes del títol.
 2. Accions de millora del títol sobre la base de l’anàlisi de la informació.

L’Informe de gestió del títol és aprovat per l’ERT a través dels seus òrgans col·legiats i remès a la CC per a la seua revisió. Tant l’Informe de gestió com el resultat de la revisió per la CC són públics en l’apartat Informes de les webs dels títols.

Informe de resultats de títol

Anualment, el SIGCTi proporciona a les ERTs i CATs la informació quantitativa a través del Sistema d’Informació UPV (Mediterrània) en el denominat Informe de resultats del títol. Aquest inclou:

Indicadors d’activitat docent
 • Índex d’activitat docent IAD.
 • Taxa de PDI doctor.
 • Taxa de PDI a temps complet
Indicadors d’activitat investigadora
 • Índex d’activitat investigadora IAI
Indicadors de demanda
 • Taxa de matriculació.
 • Taxa d’oferta i demanda
Indicadors de qualitat de l’ensenyament
 • Taxa de graduació.
 • Taxa de rendiment.
 • Taxa d’abandó.
 • Taxa d’eficiència.
Indicadors d’internacionalització
 • Nombre d’estudiants d’intercanvi rebuts.
 • Percentatge de estudiants titulats que han realitzat intercanvi acadèmic.
 • Percentatge d’estudiants de nacionalitat estrangera (no inclou programes de mobilitat)
Indicadors d’ocupabilitat
 • Percentatge d’estudiants titulats que han realitzat pràctiques en empresa.
 • Percentatge de no desocupats (enquesta als 3 anys de titular-se).
 • Autoeficàcia als tres anys.
Indicadors de satisfacció dels grups d’interès
 • Satisfacció mitjana del professorat amb la gestió del títol.
 • Satisfacció mitjana de l’alumnat amb la gestió del títol.
 • Satisfacció mitjana de l’alumnat amb la docència impartida en el títol.
 • Satisfacció mitjana del titulat amb la formació rebuda.
 • Satisfacció mitjana del titulat amb la formació rebuda als tres anys.

Documentació associada