- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
12. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
Área de Promoción y Normalización Lingüística Normativa LEGISLACIÓN GENERAL 12. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic  ...

TÍTOL III Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics


Capítol VI. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.


Article 54. Principis de conducta.  1. Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori.


 


TÍTOL IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei


 CAPÍTOL I: Accés a l’ocupació pública i adquisició de la relació de servei


 Article 56. Requisits generals.  1. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials.


 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic: text complet.


EMAS upv