- -
UPV
 
Política de donaciones

Donacions

Una de les formes d'adquisició serà la incorporació de donacions als fons bibliogràfics i documentals de la Universitat.

Acceptació de les donacions

La UPV i la seua Biblioteca decidiran si accepten o no una donació segons la pertinència i el valor que tinga per a la mateixa Biblioteca i per al conjunt de la comunitat universitària.

La Biblioteca ha de tenir notícia que s'ha oferit una donació abans de comunicar una resposta al donant o els donants. Encara que l'oferta es faça a una escola o un centre qualssevol de la UPV, el treball que suposa el processament i el cost d'emmagatzematge s’ha de tenir sempre en compte, i per això serà el personal tècnic de la Biblioteca qui decidisca si s'accepta la donació. Només en casos extrems la Biblioteca ha d’emetre un informe al vicerector encarregat de la Biblioteca, si es desaconsellara l'acceptació d'una donació i el receptor (escola, facultat o servei de la UPV) volguera acceptar-la igualment.

Posat cas que una escola, facultat, institut o servei de la UPV vulga acceptar una donació fora d'aquest canal establit prèviament, ha de proveir-se de local per a allotjar el material i de personal per a processar-lo. Aquest personal –normalment contractat- ha de treballar sota la supervisió de la Unitat de Catalogació de la Biblioteca i els fons que ingresse han d'aparèixer en el catàleg general bibliogràfic de la UPV.

Advertències als donants

Quan es reba una oferta de donació, s'ha d'advertir al donant que prèviament a l’acceptació es valorarà la utilitat i pertinència dels fons per a la comunitat universitària, i que es pot arribar a acceptar només una part del material oferit.

També se li ha d’advertir que el material donat passa a ser propietat legal de la Biblioteca i es podrà organitzar, mantenir i utilitzar com es considere oportú. Els fons estaran disponibles per a l’ús i el préstec com qualsevol altre material (excepte en cas de materials especials)

En cas de donacions de col·leccions que requerisquen condicions especials d'emmagatzematge i ús, aquestes condicions les han d’aprovar els òrgans competents de la Biblioteca.

Tipus de donacions

Aquelles donacions que, pel volum i la qualitat del contingut, mereixen consideració a banda s'ubicaran a les sales de la Biblioteca o en alguna sala especial habilitada per l'escola receptora, tal com s'haja convingut en acceptar la donació. A més s’han de col·locar també en armaris especials, en els quals s'allotjaran únicament els fons provinents d'aquesta mateixa donació.

La resta de donacions es col·locaran als armaris de la Biblioteca Central o de la sala de biblioteca de centre que es considere adequada segons la matèria de què tracte cada monografia. Per tant, els fons no estaran junts.

Les donacions poden provenir d'una Institució o d'un particular. A l'hora de decidir-ne o no l’acceptació o no i de col·locar els fons tindran el mateix tractament tant si provenen d'una institució com d'un particular.

Unitat encarregada de revisar les ofertes de donacions

Cascuna de les biblioteques de la UPV serà la responsable de revisar les possibles donacions abans d'acceptar-les. També de triar aquells fons que convinga acceptar en el cas que només part del material oferit siga interessant per a la UPV.

Expurgació de les donacions

En el cas que s'accepte una donació i no tot el material que arriba a la Biblioteca semble interessant, aquesta es reserva el dret de rebutjar part d’aquest material, i pot donar-lo a altres Institucions i fins i tot descartar-lo posat cas que estiga obsolet o deteriorat.

El cas de les publicacions periòdiques

Hi haurà un procediment establit que tindrà en compte:

1. Si el títol forma part de la col·lecció es completarà amb els números o anys que hi falten.

2. Si són números solts d'un títol que no forma part de la col·lecció, es descartaran.

3. Si és una col·lecció completa: el personal tècnic de la Biblioteca decidirà acceptar-la o no.


EMAS upv