- -
UPV
 
Tipos de usuarios y servicios disponibles
Servei de Biblioteca i Documentació Científica Usar les biblioteques Tipos de usuarios y servicios disponibles  ...

Els serveis que la Biblioteca ofereix a la comunitat universitària es concreten per a cada usuari depenent del seu perfil. A més, conscient del seu impacte en la societat, sempre que és possible la Biblioteca obri els serveis al públic en general.

Els drets associats a cada perfil d'usuari es reflecteixen en el carnet de la UPV. Per a més informació sobre acreditacions consulte la web de l'Àrea d'Informació.

Les següents taules resumeixen la tipologia d'usuaris i els serveis als quals tenen accés.

Professors, investigadors, PAS

Alumnes de Grau, Màster i Doctorat

Altres col·lectius

Lectura en sala

Préstec

Renovació

Llista d’espera

Préstec portàtils

No

No

Préstec Interbibliotecari

Sí, requereix autorització

Sol·licitud d’adquisicions

Consulta Polibuscador

Polibuscador. Recursos restringits i accés al text completo

No. Permés només a Alumnes de títols propis

Cabines

Servei de referència

Activitats formació

No

Grup

Format per

Professors, investigadores, PAS

Personal docent e investigador (PDI)

Personal de la administració i els serveis (PAS)

Personal d’investigació

Personal funcionari del CSIC

Personal docent temporal

Alumnes

Alumnes de grau i màster universitari

Alumnes de Doctorat

Altres col·lectius

Membres del Consell Social

Jubilats de la UPV

Personal de les empreses vinculades a la CPI

Personal de las empreses adjudicatàries de contracte del sector públic i fundacions dependents de la UPV

Personal extern de la UPV

Alumnes de la Universitat Sènior

Alumnes de títols propis

Alumni

Professionals col·legiats i d’altres associacions

Alumnes dels centres i col·legis majors adscrits a la UPV

Personal extern dels instituts de la UPV

Becaris associats a projectes I+D+I

Becaris externs


EMAS upv